ผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์โสภณ เมฆธน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวเรวดี รัศมิทัต

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายธนิตพล ไชยนันทน์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นางสุพัชรี ธรรมเพชร

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข