กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-1000
กองกลาง โทรศัพท์ ปี 2564 : โทรศัพท์
งานสารบรรณกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข E-mail : moph0200@saraban.mail.go.th


ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
โทร 025902876-7 โทรสาร 025901027
โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัด สธ. 025902876, 025902877
คลินิก, พยาบาลเอกชน 021937057
สถานประกอบการด้านสุขภาพ 021937095 , 02193 7080, 021937081


ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ออนไลน์ ลิงก์
ร้องเรียนออนไลน์ ลิงก์
E-mail complain@health.moph.go.th