กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-1000


ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ลิงก์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ลิงก์
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 025902876-7
โทรสาร. 025901525


โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัด สธ.
โทร. 025901000
คลินิก, พยาบาลเอกชน
โทร. 021937057
สถานประกอบการด้านสุขภาพ
โทร. 021937095 , 02193 7080, 021937081


นามานุกรม : ออนไลน์ และ ebook
งานสารบรรณกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข E-mail สำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ :
E-mail: saraban@moph.go.th

message facebook