# รายนามนาม วันดำรงตำแหน่ง
1 พ.อ.ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 10 มีนาคม 2485 – 1 สิงหาคม 2487
2 นายจิตร ศรีธรรมาธิเบศร์ ณ สงขลา 2 สิงหาคม 2487 – 2 พฤษภาคม 2488
3 น.อ.หลวงศุภชลาศัย ร.น. 2 พฤษภาคม 2488 – 31 สิงหาคม 2488
4 นายทวี บุณยเกตุ 1 กันยายน 2488 – 17 กันยายน 2488
5 พล.ต.อ.อดุลย์ อดุลย์เดชจรัส 19 กันยายน 2488 – 2 กุมภาพันธ์ 2489
6 พล.ท.พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 2 กุมภาพันธ์ 2489 – 24 มีนาคม 2489
7 พระยาสุนทรพิพิธ 24 มีนาคม 2489 – 8 มิถุนายน 2489
11 มิถุนายน 2489 – 23 สิงหาคม 2489
8 นายแสง สุทธิพงศ์ 31 พฤษภาคม 2490 – 10 พฤศจิกายน 2490
9 นายประจวบ บุนนาค 11 พฤศจิกายน 2490 – 21 กุมภาพันธ์ 2491
10 พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร ร.น. 25 กุมภาพันธ์ 2491 – 8 เมษายน 2491
11 พระยาบริรักษ์เวชชการ 15 เมษายน 2491 – 25 มิถุนายน 2492
18 มิถุนายน 2492 – 29 พฤศจิกายน 2494
29 พฤศจิกายน 2494 – 6 ธันวาคม 2494
8 ธันวาคม 2494 – 24 มีนาคม 2495
28 มีนาคม 2495 – 15 พฤษภาคม 2497
12 พลโทประยูร ภมรมนตรี 15 พฤษภาคม 2497 – 25 กุมภาพันธ์ 2500
13 จอมพลอากาศฟื้น รณภากาศฤทธาคนี 31 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500
14 นายแพทย์เฉลิม พรมมาส 23 กันยายน 2500 – 26 ธันวาคม 2500
1 มกราคม 2501 – 20 ตุลาคม 2501
15 พระบำราศนราดูร 10 กุมภาพันธ์ 2502 – 8 ธันวาคม 2506
11 ธันวาคม 2506 – 11 มีนาคม 2512
16 พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 11 มีนาคม 2512 – 17 พฤศจิกายน 2514
19 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
17 นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ 16 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517
30 พฤษภาคม 2517 – 21 กุมภาพันธ์ 2518
18 นายคล้าย ละอองมณี 21 กุมภาพันธ์ 2518 – 17 มีนาคม 2518
19 นายประชุม รัตนเพียร 17 มีนาคม 2518 – 8 มกราคม 2519
20 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ 21 เมษายน 2519 – 23 กันยายน 2519
5 ตุลาคม 2519 – 6 ตุลาคม 2519
21 ศาสตราจารย์เรือโทนายแพทย์ยงยุทธ สัจจาวาณิชย์ 22 ตุลาคม 2519 – 20 ตุลาคม 2520
12 พฤศจิกายน 2520 – 24 พฤษภาคม 2522
22 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน 24 พฤษภาคม 2522 – 11 กุมภาพันธ์ 2523
23 นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว 11 กุมภาพันธ์ 2523 – 29 กุมภาพันธ์ 2523
24 นายทองหยด จิตตวีระ 12 มีนาคม 2523 – 4 มีนาคม 2524
25 นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว 11 มีนาคม 2524 – 7 พฤษภาคม 2526
26 นายมารุต บุนนาค 7 พฤษภาคม 2526 – 27กรกฎาคม 2529
27 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 11 สิงหาคม 2529 – 29 เมษายน 2531
28 พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ (รักษาการ) 2 พฤษภาคม 2531 – 9 สิงหาคม 2531
29 นายชวน หลีกภัย 9 สิงหาคม 2531 – 29 ธันวาคม 2532
30 นายมารุต บุนนาค 29 ธันวาคม 2532 – 22 พฤศจิกายน 2533
31 นายประจวบ ไชยสาส์น 22 พฤศจิกายน 2533 – 8 ธันวาคม 2533
32 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 14 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
33 นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ 6 มีนาคม 2534 – 21 เมษายน 2535
34 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 17 เมษายน 2535 – 15 มิถุนายน 2535
35 นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ 14 มิถุนายน 2535 – 1 ตุลาคม 2535
36 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 29 กันยายน 2535 – 15 กันยายน 2536
37 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 23 กันยายน 2536 – 20 กรกฎาคม 2538
38 นายเสนาะ เทียนทอง 18 กรกฎาคม 2538 – 1 ธันวาคม 2539
39 นายมนตรี พงษ์พานิช 29 พฤศจิกายน 2539 – 24 ตุลาคม 2540
40 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 24 ตุลาคม 2540 – 15 พฤศจิกายน 2540
41 นายรักเกียรติ สุขธนะ 14 พฤศจิกายน 2540 – 15 กันยายน 2541
42 นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม 2541 – 17 กุมภาพันธ์ 2544
43 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 - 3 ตุลาคม 2545
44 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 3 ตุลาคม 2545 - 10 มีนาคม 2548
45 นายสุชัย เจริญรัตนกุล 11 มีนาคม 2548 - 31 ตุลาคม 2548
46 นายพินิจ จารุสมบัติ 31 ตุลาคม 2548 - 19 กันยายน 2549 *
47 นายมงคล ณ สงขลา 8 ตุลาคม 2549 - 5 กุมภาพันธ์ 2551
48 นายไชยา สะสมทรัพย์ 6 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 มีนาคม 2551 **
49 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2 สิงหาคม 2551 - 23 กันยายน 2551
50 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 24 กันยายน 2551 - 19 ธันวาคม 2551
51 นายวิทยา แก้วภราดัย 20 ธันวาคม 2551 - 15 มกราคม 2553
52 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 16 มกราคม 2553 - 8 สิงหาคม 2554
53 นายวิทยา บุรณศิริ 9 สิงหาคม 2554 - 27 ตุลาคม 2555
54 นายประดิษฐ สินธวณรงค์ 27 ตุลาคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557
55 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 23 พฤษภาคม 2557 - 30 สิงหาคม 2557
56 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558
57 ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 20 สิงหาคม 2558 - 9 กรกฎาคม 2562
58 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 10 กรกฎาคม 2562 - ถึงปัจจุบัน