กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดาวน์โหลด

ประวัติผู้บริหาร

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก