กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด

ประวัติผู้บริหาร

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์