# รายนามนาม วันดำรงตำแหน่ง
1 นายประจวบ บุญนาค 2 สิงหาคม 2487 – 30 สิงหาคม 2488
1 กันยายน 2488 – 17 กันยายน 2488
19 กันยายน 2488 – 14 ตุลาคม 2488
2 กุมภาพันธ์ 2489 – 24 มีนาคม 2489
2 พลเรือตรีเล็ก สุมิตร ร.น. 10 พฤศจิกายน 2490 – 21 กุมภาพันธ์ 2491
3 พันเอกน้อม เกตุนุติ 28 มิถุนายน 2492 – 29 พฤศจิกายน 2494
4 พลโทประยูร ภมรมนตรี 22 มีนาคม 2497 – 15 พฤศจิกายน 2497
5 นายสวัสดิ คำประกอบ 31 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500
6 นายเจ๊ะ อันดุลลา หลังปูเต๊ะ 23 กันยายน 2500 – 26 ธันวาคม 2500
1 มกราคม 2501 – 7 สิงหาคม 2501
7 นายสวัสดิ์ คำประกอบ 7 สิงหาคม 2501 – 20 ตุลาคม 2501
8 นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร 11 มีนาคม 2512 – 17 พฤศจิกายน 2514
19 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
9 นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว 16 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517
30 พฤษภาคม 2517 – 21 กุมภาพันธ์ 2518
10 นายอุทัย ชุณหะจันทน 17 มีนาคม 2518 – 20 เมษายน 2519
11 นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล 21 เมษายน 2519 – 23 กันยายน 2519
5 ตุลาคม 2519 – 6 ตุลาคม 2519
12 นายแพทย์ประพนธ์ ปิยรัตน์ 12 พฤศจิกายน 2520 – 24 พฤษภาคม 2522
13 นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 24 พฤษภาคม 2522 – 11 กุมภาพันธ์ 2523
11 กุมภาพันธ์ 2523 – 29 กุมภาพันธ์ 2523
14 นายแพทย์อำพัน หิรัญโชติ 11 มีนาคม 2524 – 19 ธันวาคม 2524
15 นายอำนวย ยศสุข 19 ธันวาคม 2524 – 6 พฤษภาคม 2526
16 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 7 พฤษภาคม 2526 – 27 กรกฎาคม 2529
17 นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 11 สิงหาคม 2529 – 29 เมษายน 2530
18 นายสุทัศน์ เงินหมื่น 9 สิงหาคม 2531 – 22 พฤศจิกายน 2533
19 นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 9 สิงหาคม 2531 – 26 สิงหาคม 2533
20 นายประยูร สุรนิวงศ์ 26 สิงหาคม 2533 – 8 ธันวาคม 2533
21 นายเอนก ทับสุวรรณ 22 พฤศจิกายน 2533 – 8 ธันวาคม 2533
22 นายเด่น โต๊ะมีนา 14 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
23 นายวีรวร สิทธิธรรม 14 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
24 นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 6 มีนาคม 2534 – 21 เมษายน 2535
25 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 17 เมษายน 2535 – 15 มิถุนายน 2535
26 นายจรูญ งามพิเชษฐ์ 17 เมษายน 2535 – 15 มิถุนายน 2535
27 นายรักเกียรติ สุขธนะ 29 กันยายน 2535 – 15 กันยายน 2536
28 นายเอนก ทับสุวรรณ 29 กันยายน 2535 – 23 กันยายน 2536
29 นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม 29 กันยายน 2535 – 13 ตุลาคม 2537
30 นางเตือนใจ นุอุปละ 23 กันยายน 2536 – 20 กรกฎาคม 2538
31 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 25 ตุลาคม 2537 – 19 พฤษภาคม 2538
32 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 18 กรกฎาคม 2538 – 1 ธันวาคม 2539
33 นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ 18 กรกฎาคม 2538 – 1 ธันวาคม 2539
34 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 29 พฤศจิกายน 2539 – 15 พฤศจิกายน 2540
35 นายสุนทร วิลาวัลย์ 29 พฤศจิกายน 2539 – 16 สิงหาคม 2540
36 นายสมชาย เบญจรงคกุล 24 ตุลาคม 2540 – 15 พฤศจิกายน 2540
37 นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 14 พฤศจิกายน 2540 – 21 กันยายน 2541
38 นายคำรณ ณ ลำพูน 14 พฤศจิกายน 2540 – 17 กุมภาพันธ์ 2544
39 นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ 5 ตุลาคม 2541 – 9 กรกฎาคม 2542
40 นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 3 ตุลาคม 2545
41 พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 3 ตุลาคม 2545 – 8 พฤศจิกายน 2546
42 พลตำรวจเอกจำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ 8 พฤศจิกายน 2546 – 10 มีนาคม 2547
43 นางศิริกร มณีรินทร์ 10 มีนาคม 2547 - 30 มิถุนายน 2547
44 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 30 มิถุนายน 2547 - 6 ตุลาคม 2547
45 นายสุชัย เจริญรัตนกุล 6 ตุลาคม 2547 - 10 มีนาคม 2548
46 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549
47 นายมรกต กรเกษม 7 มีนาคม 2550 - 5 กุมภาพันธ์ 2551
48 นายวัลลภ ไทยเหนือ 27 เมษายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550
49 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 6 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 พฤษภาคม 2551
50 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 23 พฤษภาคม 2551 - 23 กันยายน 2551
51 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 24 กันยายน 2551 - 19 ธันวาคม 2551
52 นายมานิต นพอมรบดี 20 ธันวาคม 2551 - 15 มกราคม 2553
53 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ 16 มกราคม 2553 - มิถุนายน 2554
54 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 9 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน
55 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555
56 นายชลน่าน ศรีแก้ว 27 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
57 นายสาธิต ปิตุเตชะ 10 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน