ผู้บริหารระดับสูง สป.

นพ.เกียรติภูมิ-วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1019, 02-590-1007

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1012, 02-590-1137

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1013, 02-590-1139

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.สุระ  วิเศษศักดิ์

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1015, 02-590-1136

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1011, 02-590-1230

เมล moph0200@saraban.mail.go.th