ผู้บริหารระดับสูง สป.

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1019, 02-590-1007

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1012, 02-590-1137

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1013, 02-590-1139

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1011, 02-590-1230

เมล moph0200@saraban.mail.go.th

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1015, 02-590-1136

เมล moph0200@saraban.mail.go.th