| กลับหน้าหลักback | ปิดโปรแกรม

นโยบาย

ผลการดำเนินงาน

    5. ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    1. การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนยกลางด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ

        1.1 คณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินงาน

คณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพข้อที่  5    ได้ประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินงานตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก  (Product Lines)        ทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้คือ

 (1) กลุ่มบริการทางการแพทย์ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการอนุญาตแพทย์ต่างชาติให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย การจัดทำมาตรฐานเซลส์ต้นกำเนิด การออกประกาศฯ เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยจำกัดการให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนจีน ส่วนพระราชกฤษฎีกาการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ขณะนี้ผ่านการพิจารณาแล้วกำลังอยู่ในระหว่างรอการโปรดเกล้าให้มีผลบังคับใช้

 (2) กลุ่มบริการส่งเสริมสุขภาพสปาและการนวดเพื่อสุขภาพได้มีการพัฒนาเกณฑ์การรับรองคุณภาพสปาไทยก้าวไกลสู่สากล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพทั่วประเทศได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวม 3 ประเภท จำนวน 1,266 แห่ง และผ่านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งสูงขึ้นจากมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 21 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (9 แห่ง) เชียงใหม่ (4 แห่ง) ภูเก็ต (1 แห่ง) กระบี่ (1 แห่ง) และกรุงเทพมหานคร (6 แห่ง)  ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จากธุรกิจสปา จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินการทดลองเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูง

 (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีการพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ  มีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่  Asian  Harmonization  ในทุกผลิตภัณฑ์ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสมุนไพร  พัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
และได้มีการพัฒนาชุมชนชาวไทยต้นแบบในการดูแลสุขภาพแบบวิถีไทย กำหนดรูปแบบของชุมชนชาวไทยชาวไทยในการดูแลสุขภาพแบบวิถีไทยแบบครบวงจร โดยได้นำร่องพัฒนารูปแบบนี้แล้วที่วัดไทยมิวนิก สาธารณรัฐเยอรมนี และวัดญาณสังวร สาธารณรัฐออสเตรีย ด้วยการนำเอารูปแบบและแนวคิดในลักษณะ 3 ประสาน ได้แก่ บ้าน วัด ชุมชนชาวไทย ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเอง กำหนดแผนแม่บทชุมชนชาวไทยด้วยการร่วมกันคิดสร้าง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทยและภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยชาวไทยในต่างประเทศ โดยการนำภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เช่น บริการส่งเสริมสุขภาพ โดยรักษาคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง เมื่อนำภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยไปต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์

    1.2 มีการพัฒนาหน่วยงานรองรับการเป็น Medical Hub เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของกรมการแพทย์และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรของประเทศในเบื้องต้น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้นำร่องพัฒนาเป็นศูนย์โรคตา สาขาสุขุมวิท Metta International Eye Center รวมทั้งมีแผนการลงทุนด้านสุขภาพ พ.ศ. 2553 – 2556 จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 18,276.6869 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็งและเครือข่ายการควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ งบประมาณ 3,616.1940 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิ กรมการแพทย์ งบประมาณ 5,452.4929 ล้านบาท โครงการบูรณาการบริการผู้สูงอายุจากปฐมภูมิสู่ตติยภูมิ งบประมาณ 1,112.5 ล้านบาท โครงการผลิตและพัฒนาศัยกยภาพการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข งบประมาณ 132.549 ล้านบาท