ข้อมูลวิชาการ

 Diagnostic Kit ด้านโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

 การสาธารณสุขไทย 2551-2553
การนำเสนอสถานการณ์สุขภาพและระบบสุขภาพของประเทศไทย

 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

 ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
เพื่อพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่ทางศูนย์ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ไว้ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

 ข้อมูลและสถิติ กรมอนามัย
ข้อมูล สถิติที่สำคัญ กรมอนามัย

 ข้อมูลและสถิติ ด้านระบาดวิทยา
ข้อมูลและสถิติ ด้านระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา

 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณภัย, green&clean, ส้วมสาธารณะ

 ชุดโครงการศึกษาเพื่อติดตามสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพและการใช้บริการสุขภาพในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

 ประติมากรรม
ประติมากรรมนำมาติดตั้งในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข

 ประวัติกระทรวงสาธารณสุข
วิวัฒนการการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประวัติกระทรวงสาธารณสุข

 ผลการดำเนินงานการปฎิรูปด้านสาธารณสุข
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและภายใน ที่มีอิทธิพลต่อการสาธารณสุข อาทิเช่น การปฏิรูปทางการเมือง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 การปฏิรูประบบราชการ การกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น ปัญหาสุขภาพ และความต้องการ บริการสุขภาพ ที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดัน ให้เกิ

 ผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4 ถึงฉบับที่ 11 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 ภารกิจและโครงสร้างใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสุขภาพคนไทย

 ยุทธศาสตร์อาหารและโภชนาการแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์อาหารและโภชนาการแห่งชาติ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

 รายงานการประเมินผลนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในระยะนำร่องของปีงบประมาณ 2552
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับพื้นที่ในระยะนำร่องของปีงบประมาณ 2552

 รายงานการสาธารณสุขไทย
การนำเสนอสถานการณ์สุขภาพและระบบสุขภาพของประเทศไทย

 เรื่องน่ารู้กับ กอง จ.
ข่าวสาร และเรื่องน่ารู้สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 โรคซิลิโคสิส
โรคซิลิโคสิสในประเทศไทย

 วารสาร QATIMES ฉบับที่ 18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/ubon/qatimes/qa18/qatime18.htm

 วารสารพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

 วารสารหมออนามัย

 วิธีวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานด้านโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

 ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการระดับชาติ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าระวังของหน่วยงานภายใน และโครงการเฝ้าระวังของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รวมถึงข้อมูลการเฝ้าระวังของหน่วยงานภายนอก วิเคราะห์, แปลผล, และเผยแพร่ผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

 สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
การวิจัยและพัฒนาสุขภาพของประชาชนภาคใต้ ผลงานวิจัย จดหมายข่าว

 สถิติสาธารณสุขทีสำคัญ
สถิติสาธารณสุขทีสำคัญ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 สารสนเทศ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Online
สารสนเทศ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Online

 หนังสือเวียน สำนักงาน กพ.
หนังสือเวียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กพ.