กรมควบคุมโรค จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ป้องกันโรคเอดส์และติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน


 •  


               กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ระหว่างสถานศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556             วันนี้ (13 กันยายน 2556) นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายลดปัญหาโรคเอดส์ โดยตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2559 จะดำเนินงานใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้น  กระทรวงสาธารณสุข จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานอย่างจริงจังในทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ จากการคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง พ.ศ.25552559 คาดว่าจะมีผู้เชื้อรายใหม่ 43,040 ราย และจากการศึกษาข้อมูลการป้องกันตนเองโดยการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบเด็กและเยาวชนอายุ 1524 ปี มีการใช้ถุงยางอนามัยในปี พ.ศ.2552 ร้อยละ 65.27 พ.ศ.2553 ร้อยละ 66.10 ปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 63.75 และ พ.ศ.2555 ร้อยละ 68.55 ตามลำดับ  นอกจากนี้ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศส่งผลให้สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทย แนวโน้มมีอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 5 ปีที่ผ่านมา    ทั้งนี้  สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ได้วิเคราะห์ไว้ว่าอาจเป็นสัญญาณที่บ่งชัดขึ้นของการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ระลอกใหม่ กรมควบคุมโรค จึงได้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเยาวชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเพศ เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปีนี้มีเด็กและเยาวชนอายุ 12-24 ปี ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17,237 ราย การดำเนินงานดังกล่าวได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนโรคด้านการป้องกันเอดส์ และในเดือนสิงหาคมกันยายน นี้ กรมควบคุมโรคได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ กิจกรรมป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา ในปีงบประมาณหน้าต่อไป เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ใน 4 ภาค จำนวน 132 แห่ง โดยภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางจัดที่จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้จัดที่จังหวัดตรัง  ผู้เข้าประชุมจะเป็นเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่ 48 จังหวัด  ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก พะเยา นครสวรรค์ ลำพูน อุตรดิตถ์ แพร่  น่าน  สุพรรณบุรี  กรุงเทพมหานคร  ราชบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก เพชรบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา   สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ลพบุรี ตราด นนทบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ หนองคาย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร สุรินทร์ นครพนม นครศรีธรรมราช สงขลา ระนอง กระบี่ ยะลา พัทลุง สตูล และพังงา  ซึ่งคาดว่าเยาวชนที่ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปสู่เพื่อนในสถานศึกษาของตน  และส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในเยาวชนจะลดลง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ 1422 หรือศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร 02 590 3333


   


 • แหล่งข่าวโดย.... กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม กรมคร.
  ผู้จัดทำ.... อรุณรุ่ง ศรีรัตนารัตน์ กรมควบคุมโ
  [13/ก.ย/2556]