สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

  จัดการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย


                                  ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สนองตอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะแก้ไขปัญหาการร้องเรียนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อันเนื่องมาจากการ เรียกร้องมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบสำคัญจากสิทธิที่จะได้รับการตรวจรักษาสุขภาพของประชาชนตามพระบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีการจัดตั้งศูนย์สันติวิธี และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นคณะทำงานเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ทำหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการทางการแพทย์ เพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันและในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้กำหนดการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดนครพนม เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยศูนย์สัตติวิธีสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงจัดการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายแพทย์วิรัช ชีวเรืองโรจน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

                                 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางระดับพื้นที่ เครือข่ายจังหวัดนครพนม มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เป้าหมายผู้เข้าอบรม ได้แก่ คณะทำงานเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางระดับพื้นที่เครือข่ายจังหวัดนครพนม ผู้บริหารระดับจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ คน

                                 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า นักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการไกล่เกลี่ยกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการทางการแพทย์ หากนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ด้านการบริหารความขัดแย้งอย่างถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนผู้มารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดนครพนมที่กำหนดให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ เพื่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า ศ.นพ.ดร.วันชัย วัฒนศัพท์ และ คณะ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

  (ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กลุ่มงานบริหารทั่วไป)


 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม
  [15/ส.ค/2556]