การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 • การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น


  นายแพทย์สสจ.นครพนม เตือนวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

  เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เรียนไม่จบ อนาคตหมด เกิดปัญหาในสังคม                                     


                                   นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การดำเนินงานปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นของจังหวัดนครพนม พบว่านักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงเรื่อยๆ ปัจจุบัน คือ ๑๔ ปี จากการมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วขึ้น ส่งผลให้อัตราการมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๕๕ คือ ร้อยละ ๑๙.๒๐ (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๑๐) เมื่อวิเคราะห์อัตราการตั้งครรภ์ของแม่อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ต่อประชากร อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ๑.๐๐๐ คน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ พบว่ามีอัตราการตั้งครรภ์ ๓๒.๘๐ และ ๑๐.๙๙ ตามลำดับ (เป้าหมายไม่เกิน ๕๐ ต่อประชากร ๑.๐๐๐ คน) เพื่อเป็นการลดอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่นจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมจึงได้มีการดำเนินงานบูรณาการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

                                   นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้มีการมอบนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกำหนดให้โรงพยาบาลทั้ง ๑๑ แห่งดำเนินการติดตามและประเมินผลประเด็นพฤติกรรมวัยรุ่นในเรื่องปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ OSCC บูรณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา เพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในสังคม และได้มีการพัฒนาระบบให้บริการคลินิกวัยรุ่นทั้งเชิงรับและเชิงรุก นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการรณรงค์วันครอบครัว จัดค่ายวัยรุ่น เสวนาชุมชน อบรมแกนนำ/ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรฯ ประเมินรับรองโรงพยาบาลให้บริการที่เป็นมิตร สนับสนุนการจัดแผนพัฒนาวัยรุ่น พร้อมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูล

                                  ในการดำเนินการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ไม่ได้เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ทุกคน ในสังคมต้องร่วมมือกันแก้ไข เช่น ครอบครัว ควรมีการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีของคนในครอบครัว สร้างคุณค่าทางเพศอย่างถูกวิธี พัฒนาศักยภาพวัยรุ่น รวมถึงเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น ขยายสถานศึกษาต้นแบบ เร่งรัดให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิทธิหน้าที่ และตระหนักถึงอนามัยการเจริญพันธุ์


  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม
  [2/ก.ค/2556]