โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เปิดศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC : Continuing of Care)

  •  


           วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ที่ตึกอำนวยการ(เดิม) ชั้น 1 โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดโครงสร้างองค์กรเปิดศูนย์การดูแลต่อเนื่อง  (COC : Continuing of Care)     นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 เป็นประธานในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ มีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ด้วย เพื่อดำเนินการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง(Chronic Care) และผู้ป่วยประคับประครอง  (Palliative Care) ซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานี นั้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษา ทำให้ประชาชนทั่วไปมีอายุยืนยาวขึ้น โอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที่มาจากความเสื่อมของร่างกาย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงมีมากขึ้นและโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง หรือเกิดความพิการจากการถูกตัดนิ้วเท้าหรือขา หรือตาบอดได้ โรคเรื้อรังจึงเป็นปัญหาสาธารณะสุขสำคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยโรงพยาบาลอุดรธานีให้ความสำคัญอันดับแรก คือการพัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพิ่มการให้บริการ      โรงพยาบาลสูงสุดภายใต้ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่ต้องเป็นไปอย่างคุ้มทุนและเหมาะสม โดยมีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกที่รักษาที่โรงพยาบาล จนกระทั้งจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน การส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยการเตรียมผู้ดูแล เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการใช้ที่บ้านจากโรงพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์สุขภาพชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยจึงต้องมีหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงระบบบริการดังกล่าวให้มีความต่อเนื่องครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายคือ ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยหนักเรื้อรังสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ โรงพยาบาลจึงได้กำหนดให้มีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง(COC Center) เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

           อนิรุทธิ์ โพธ์เพชรเล็บ   ข่าว/ภาพ   ทันตแพทย์หญิงสุปราณี   เอี่ยมรักษา   รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ

  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
    [28/มิ.ย/2556]