พัฒนากู้ชีพกู้ภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ แถลงข่าวการอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น  เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความขาดแคลนเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย และเตรียมความพร้อมของหน่วยในการเผชิญเหตุ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ และช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการของผู้ป่วยให้ลดน้อยลง  ที่ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆนี้ ***** (21 มิถุนายน 2556)


  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
    [21/มิ.ย/2556]