อสม.ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดอสม.ดีเด่นระดับภาคใต้ ปี 2556


  • อสม.ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้ ปี 2556

    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.พังงา พร้อมด้วยจนท.สาธารณสุข เครือข่ายทุกภาคส่วนและอสม.ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางรัชนี ณ นคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้ ประจำปี 2556 นำโดยนายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ จ.นครศรีธรรมและคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของอสม.ดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางรัชนี ณ นคร โดยมี เครือข่ายทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับกว่า 300.คน
    นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส กล่าวว่า จังหวัดพังงา มี อสม.ที่ทำงานอย่างเสียสละ และเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5,253 คน ทั้งนี้ จากผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นจังหวัดพังงา นับตั้งแต่ ปี 2553 เป็นต้นมา จังหวัดพังงา มี อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน จำนวน 1 คน ในปี 2554 และมีอสม.ดีเด่นระดับภาค สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2553 สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2554และสาขาการให้บริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 ซึ่งนางรัชนี ณ นคร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับเขต นี้ ก็เป็นอสม.ที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องมาโดยตลอดและเป็นความหวังของอสม.ในจังหวัดพังงา ที่จะเป็นกำลังใจให้นำเสนอผลงานจนได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาคและระดับชาติต่อไป

  • แหล่งข่าวโดย.... นางวัชรี ตัณฑชน นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พังงา สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... งานพัฒนาบุคลากรและสุขภาพภาคประ สสจ.พังงา
    [19/ม.ค/2556]