ครม.อนุมัติตำแหน่งข้าราชการ 22,641 อัตรา บรรจุลูกจ้างชั่วคราวสธ. 21 วิชาชีพ ใน 3 ปี


 •          คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตำแหน่งข้าราชการ 22,641 อัตรา บรรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุข 21 วิชาชีพ ในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2558 คาดเริ่มตั้งแต่มกราคม 2556 โดยจะตั้งคณะกรรมการร่วมจากวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรลงตำแหน่ง ภายใต้ 6 หลักเกณฑ์ และจัดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สอดคล้องทั้งระบบกำลังคน งบประมาณ ระบบบริการประชาชน เพื่อก้าวสู่คนไทยสุขภาพดี อายุยืน 80 ปี


          วันนี้ (11 ธันวาคม 2555) นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้มีมติอนุมัติแนวทางการจัดอัตรากำลังคนและการบริหารจัดการในภารกิจบริการด้านสุขภาพ โดยได้อนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว 21 วิชาชีพ รวม 22,641 อัตรา ภายในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558 ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ หรือ คปร. และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน โดยจะเฉลี่ยบรรจุปีละ 7,547 อัตรา ในปีงบประมาณ 2556 จะบรรจุทั้งหมด 8,446 อัตรา ซึ่งรวมทั้งนักเรียนทุน 3 สายวิชาชีพ คือแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จะจบการศึกษาในปี 2556 ด้วย


         ในปีงบประมาณ 2557 -2558 คปร.ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการใน 3 เรื่องก่อนที่จะบรรจุให้อีกปีละ 7,547 อัตรา ได้แก่ 1.ให้จัดทำฐานข้อมูลกำลังคนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับข้อมูลของ ก.พ. ภายในปีงบประมาณ 2556 2.ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว ทั้งการจัดระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ และระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายกำลังคนด้านสุขภาพ บรรลุตัวชี้วัดคนไทยสุขภาพดี อายุยืน 80 ปี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 ควบคู่กับการจ้างงานในรูปแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราข้าราชการอีก คปร. และครม. อาจพิจารณากำหนดเพิ่มให้ตามภาระงานและความขาดแคลนที่เกิดขึ้นตามเหตุผลความจำเป็นเป็นกรณีไป


       นายแพทย์ประดิษฐกล่าวต่อว่า ในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคนของสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายบริการ 12 เครือข่ายตามหลักเกณฑ์ 6 ข้อ ได้แก่ 1.โรงพยาบาล(รพ.)ส่งเสริมสุขภาพตำบลและรพ.ชุมชน 2.รพ.ทั่วไปในถิ่นทุรกันดาร 3.รพ.ชุมชนเปิดใหม่ 4.รพ.ชุมชนที่ขาดสภาพคล่อง 5.รพ.ทั่วไปที่มีภาระงานหนัก และ6.หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น ด้านพัฒนาการเด็กและการให้คำแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ โดยยึดหลักคุณธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ก.พ.กำหนด โดยมีเงื่อนไขให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลเรื่องการบริหารกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขทั้งระบบ รวมถึงการผลิตบุคลากรแต่ละวิชาชีพของสถาบันต่างๆด้วย


       ด้านนายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการพิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเป็นข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนของ 21 วิชาชีพ สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ สำนักการพยาบาล ตัวแทนหน่วยบริการ ชมรมแพทย์ชนบท ชมรมผู้อำนวยการรพ.ชุมชน รพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไป ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มาร่วมวางหลักเกณฑ์และแนวทางในรูปของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อให้ทันการบรรจุตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง 30 กันยายน 2556 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวสายงานอื่นๆ ในรพ.ต่างๆ นั้น กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในลำดับต่อไป เมื่อประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว


    *********************  11 ธันวาคม 2555


    • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
  [11/ธ.ค/2555]