ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด กราบทูลรายงานฯ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด และนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กราบทูลรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันนี้.(พิมลสิริ  มณีฉาย ภาพ/ข่าว)


     


     


  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.ร้อยเอ็ด
    [7/ก.ย/2555]