สสจ.กำแพงเพชร ติดตามผลการดำเนินงานคลินิคไร้พุง (DPAC)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามผลการดำเนินงานคลินิกไร้พุง


                   นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีมาตรการให้ดำเนินการแก้ไขโรคอ้วน ของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ดำเนินการจัดตั้งคลีนิคไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมาย ๘๔ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดทีมออกติดตามการดำเนินงานคลีนิคไร้พุง หรือ DPAC ทุกแห่ง โดยได้ออกรับฟังการนำเสนอผลงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ DPAC ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๗ แห่ง และติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้เข้ารับการบริการ ผู้ที่เข้าโครงการสามารถลดน้ำหนักได้ เพราะรู้จักจัดการวิธีการกิน และออกกำลังกาย ทำให้สามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้


  • แหล่งข่าวโดย.... งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
    ผู้จัดทำ.... กลุ่มงานสารสนเทศและสุขศึกษา สสจ.กำแพงเพชร
    [26/มิ.ย/2555]