รพ.แม่สอด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวมโดยใช้เทคนิคสมาธิบำบัด

 •              เมื่อวันที่ 26 มี.ค.55 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุทัศน์ อภัยกุญชร หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม และประธานคณะกรรมการโรคมะเร็ง โรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวมโดยใช้เทคนิคสมาธิบำบัด เพื่อการผ่อนคลายโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อสร้างเสริมทักษะการบริหารกายและจิตด้วย เทคนิคสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย รักษาสุขภาพกายและจิตโดยองค์รวมให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ทีมสุขภาพ   และสมาชิกชมรมสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย โดยมีพระอาจารย์มหาสีไพร อาภาธโร จากวัดพระศรีวนาราม จ.ชลบุรี และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในวันนี้ได้มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน


   


   


  นายแพทย์ สุทัศน์ อภัยกุญชร  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมและประธานคณะกรรมการโรคมะเร็ง กล่าวว่า พระอาจารย์ได้เมตตามาเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติสมาธิบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย  จากปัญหาสุขภาพของประชาชนมีโรคเรื้อรัง ได้แก่โรค เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรคมะเร็ง ซึ่งนับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นภาระในการดูแลรักษาพยาบาล  อีกทั้ง ปัญหาสุขภาพของบุคลากร มีปัญหาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวมโดยใช้เทคนิคสมาธิบำบัดเพื่อการผ่อนคลายและผสมผสานการแพทย์ทางเลือกในการรักษาร่วมโดยการจัดกระดูก นวด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถนำกลับไปปฏิบัติและดูแลบุคคลในครอบครัว ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีความสุข


 • [ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - IMG_7369_resize.JPG ]
  แหล่งข่าวโดย.... งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.แม่สอด
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.แม่สอด
  [27/มี.ค/2555]