นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๖ ตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ ๑/๒๕๕๕

  • วานนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๖ และคณะ ได้ตรวจราชการ และนิเทศงาน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และบุคลากรสาธารณสุข ให้การต้อนรับฯ


    นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๖ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขเขต ๖ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจราชการ และนิเทศงาน จังหวัดพัทลุง รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เน้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา กระบวนงาน เนื้องาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งบูรณาการเป็น ๔ คณะ คือ คณะที่ ๑ การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ คณะที่ ๓ การส่งเสริมป้องกันโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และคณะที่ ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีตัวแทนจากกรม/กองต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมรับการนิเทศงานกว่า ๑๐๐ คน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป


  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
    ผู้จัดทำ.... นพพร สมจิตต์ สสจ.พัทลุง
    [15/มี.ค/2555]