อย.ห่วงใยกรณีนมโรงเรียน แนะพ่อแม่สอนเด็กรู้จักสังเกตลักษณะนมก่อนดื่ม •                  อย.ห่วงใยกรณีนมโรงเรียนทำเด็กท้องเสีย ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบหาสาเหตุ และแจ้งให้ สสจ. ทั่วประเทศเฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวด แนะวิธีสังเกตนม หากสีนมเปลี่ยน เนื้อนมมียางเหนียว แยกชั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกัน  มีกลิ่นเปรี้ยว ไม่ควรดื่ม  พร้อมเตือนผู้ผลิตนมโรงเรียนให้ระมัดระวัง ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก ระบวนการผลิต จนถึงการขนส่งนมถึงโรงเรียน  หากตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดของผู้ผลิตอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมนมโรงเรียนได้


                                                                                                                              


                          นพ. นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า กรณีเด็กนักเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดื่มนมโรงเรียนแล้วเกิดอาการปวดท้อง อาเจียน ต้องหามส่งโรงพยาบาลจำนวนมากนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงแล้ว รวมทั้งได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังคุณภาพของนมโรงเรียนอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวนี้อีก ทั้งนี้ ปัญหานมบูดเสียอาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น ความบกพร่องของกระบวนการผลิต ภาชนะบรรจุมีการรั่วซึม รวมทั้งการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์                   ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม  อย.ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาดมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหานมโรงเรียนเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรง โดยนมโรงเรียนจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศเรื่องนมโค ซึ่งในส่วนของ อย. มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลตั้งแต่การอนุญาตตั้งโรงงาน           ซึ่งจะต้องถูกสุขลักษณะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต โดยจะมีการตรวจโรงงานเป็นประจำทุกปี และเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำ และผู้ประกอบการที่จะขึ้นทะเบียนกับ อย. จะต้องมีผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มาแสดง รวมทั้ง              การแสดงฉลากที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต 

 • [ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - กำหนดการ.doc ]
  แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
  ผู้จัดทำ.... อรุณรุ่ง ศรีรัตนารัตน์ กรมควบคุมโ
  [9/ส.ค/2554]