อย. ย้ำ! อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนซื้อ ปลอดภัยกว่า •             อย. แนะผู้บริโภค ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารให้อ่านฉลาก สังเกตวันที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน… บนฉลากอาหาร รวมทั้งตรวจสภาพภาชนะบรรจุก่อนซื้อทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย อย.เตือน! ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก หมั่นตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่าย ต้องไม่หมดอายุ โดยเฉพาะอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก             นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อย. เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว และห่วงใยความปลอดภัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค จึงขอย้ำเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งต้องสังเกตรายละเอียดต่างๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณอาหาร และส่วนประกอบที่สำคัญ โดยเฉพาะวันที่ผลิต หรือหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน... ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าอาหารนั้นยังมีคุณภาพดีอยู่ เหมาะแก่   การบริโภคหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย อาทิ ลักษณะภายนอก ต้องไม่มีกลิ่น  เหม็นบูด ไม่ขึ้นรา ภาชนะบรรจุต้องปิดสนิท ไม่บุบเบี้ยว มีการวางจำหน่ายและเก็บรักษาในที่เหมาะสม ไม่อับชื้น    เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ อย. ขอเตือนซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกให้หมั่นตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่าย ต้องไม่พ้นกำหนดหมดอายุหรือพ้นกำหนดวันที่ควรบริโภคก่อน อีกทั้งร้านค้าควรดูแลการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ เพราะจะช่วยรักษาคุณภาพอาหารไม่ให้เน่าเสียก่อนพ้นกำหนดหมดอายุ โดยเฉพาะอาหารกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและ เด็กเล็ก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมดัดแปลงสำหรับทารกและ  นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมเปรี้ยว นมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอไรซ์ เช่น นมสด   พาสเจอไรซ์ นมแปลงไขมันพาสเจอร์ไรซ์ นมคืนรูปพาสเจอไรซ์ นมปรุงแต่งพาสเจอไรซ์ และผลิตภัณฑ์ของ  นมพาสเจอไรซ์ เป็นต้น


              รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า หากพบร้านค้าใดมีการจำหน่ายอาหารที่พ้นกำหนดหมดอายุหรือ   พ้นกำหนดวันที่ควรบริโภคตามที่กำหนดไว้บนฉลาก หรืออาหารเน่าเสียก่อนวันหมดอายุ ขอให้แจ้งร้องเรียนรายละเอียดชื่อผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีหมดอายุ และสาขาของห้างหรือร้านค้าที่นำมาจำหน่าย มาที่ อย. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7354 – 5 หรือทางสายด่วน อย. 1556 หรือส่งจดหมายมายังตู้ ปณ.52 ปณจ.นนทบุรี 11004 หรือนำอาหารที่เน่าเสียก่อนวัดหมดอายุมาร้องเรียนที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ เพื่อทางราชการจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป


                                                                                                                                                                                                 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 21 เมษายน 2554


 • แหล่งข่าวโดย.... กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.
  ผู้จัดทำ.... สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  [21/ม.ย/2554]