ผู้ตรวจเขต7ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์ในพื้นที่

  •              ผู้ตรวจราชการเขต7 นายแพทย์วิรัช เกียรติเมธาพร้อมคณะประกอบด้วยนายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  นายแพทย์ไพศาล  เกื้ออรุณผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายธีระศักดิ์  มักคุ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังพร้อมคณะเจ้าหน้าโรงพยาบาลตรังและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมออกแจกจ่ายเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดตรังและได้มอบหมายให้ผู้บริหารแยกย้ายกันออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงทั้ง 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองตรัง ห้วยยอด วังวิเศษ ย่านตาขาว ปะเหลียน สิเกา กันตัง รัษฏาซึ่งเป็นอำเภอที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากภัยน้ำท่วมขณะเดียวกัน ทางด้านศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรังได้ออกร่วมคณะตรวจเพื่อออกให้คำแนะนำและกำลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสียบางรายและผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดตรังยังได้รับความช่วยเหลือทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ให้ความรู้และข้อปฏิบัติตัวในสภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำลดจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 12สงขลาและงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดก็เร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งด้านการเตือนเรื่องโรครวมทั้งการปฏิบัติตัวขณะป่วยที่เป็นปัญหาที่พบมากได้แก่ การดูแลเท้าและบาดแผลจากน้ำกัดเท้า การใช้ยาทาอย่างถูกวิธี การป้องกันการแพร่เชื้อของอาการไข้หวัดสู่ผู้อื่น การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รวมทั้งได้มีการให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพและรายงานสถานการณ์โรคที่พบจากการติดตามเยี่ยมและระบบเฝ้าระวังจากหน่วยสอบสวนเคลื่อที่เร็วทั้งระดับจังหวัด อำเภอและพื้นที่ ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในภาวะวิกฤต


     


  • แหล่งข่าวโดย.... พัชนี ธรรมพานิชย์/ข่าว/สสจ.ตรัง/12พ.ย.53
    ผู้จัดทำ.... กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ตรัง
    [12/พ.ย/2553]