อภ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณเขามัน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 •  


                      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 . ณ บริเวณเขามัน ตำบลทับกวาง อำแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นายธวัช สุระบาล นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาองค์การเภสัชกรรม นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ข้าราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ ลูกจ้าง จังหวัดสระบุรี นายวันชัย บุญพัฒน์ นายกเทศมนตรี ตำบลทับกวาง ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลทับกวาง นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง ประมาณ 600 คน ร่วมในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา


             ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมร่วมกับจังหวัดสระบุรี กรมป่าไม้ เทศบาลตำบลทับกวาง ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง มีความสำคัญต่อระบบสมดุลนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ปัจจุบันทรัพยากรดังกล่าวได้ถูกทำลายลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกผืนป่า ปัญหามลพิษทางอากาศ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ บริเวณเขามัน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยร่วมกันปลูกต้นประดู่ ต้นมะค่า ต้นพะยูง และชิงชัน บนพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ โดยปีแรกปลูกจำนวน 10,000 ต้น ในพื้นที่ 25 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา รวมถึงเป็นการร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาเหมือนเดิม ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป


               ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า เมื่อการดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น สามารถลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับคนไทยต่อไป


                โอกาสเดียวกันนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้มีการ มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทับกวาง จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 โรงเรียนบ้านซับบอน โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง และโรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม ซึ่งเป็นนโยบายเชิงสังคม หรือ CSR ที่องค์การเภสัชกรรมดำเนินการเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในทุกภาคส่วน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนได้ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


   


 • [ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - july53006.jpg ]
  แหล่งข่าวโดย.... กองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม
  ผู้จัดทำ.... ศิริวรรณ เอียวพันธุ์ องค์การเภสัชกร
  [2/ส.ค/2553]