สสจ.นครพนมแจ้งผลการประกวดสุดยอด อย.น้อย อาหารปลอดภัย

 •                  สำนักงานสาธารณสขจังหวัดนครพนม จัดการประกวดสุดยอด อย.น้อย อาหารปลอดภัยจังหวัดนครพนม ปี 2553 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 โดยในปีนี้ ได้กำหนดเป้าหมายให้โรงเรียน อย.น้อย มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด โดยนักเรียน อย.น้อย จะมีบทบาทในการตรวจสอบเฝ้าระวังความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะอาหาร  และสุขอนามัยของผู้ปรุงผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนให้มีพฤติกรรมการบริโภค "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด"                  การประกวดได้แบ่งประเภทโรงเรียนที่เข้าประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนแกนนำ อย.น้อย คือ โรงเรียนที่มีการทำกิจกรรม อย.น้อยต่อเนื่องหลายปีหรือเคยเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าประกวด อย.น้อยระดับจังหวัด  และ โรงเรียน อย.น้อยน้องใหม่ คือ โรงเรียนที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม อย.น้อยหรือไม่เคยเป็นตัวแทนอำเภอเข้าประกวดระดับจังหวัด


                 ผลการประกวดสุดยอด อย.น้อย อาหารปลอดภัย  มีดังนี้  โรงเรียนแกนนำ อย.น้อย


               ชนะเลิศ   โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  อ.เรณูนคร

                      โครงงานที่ส่งประกวดเรื่อง "ขนมจีนสะอาด ปราศจากท้องร่วง"


              รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  อ.โพนสวรรค์

                      
  โครงงานที่ส่งประกวดเรื่อง "สบู่เหลวสมุนไพร เด็กไทยมือสะอาด"


              รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนวังยางวิทยาคม  อ.วังยาง

                      
  โครงงานที่ส่งประกวดเรื่อง "อาหารปลอดภัย ห่างไกลอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ"              ชมเชย    โรงเรียนอุเทนพัฒนา  โรงเรียนหนองซนพิทยาคม  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  โรงเรียนธาตุพนม  โรงเรียนปลาปากวิทยา และ โรงเรียนลังกาพิทยาคม


  โรงเรียน อย.น้อยน้องใหม่


               ชนะเลิศ   โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา   อ.นาแก


              รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อ.เมือง


              รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม  อ.ศรีสงคราม             ชมเชย    โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม  โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม  โรงเรียนบ้านนายอ  โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา  โรงเรียนนาทมวิทยา  โรงเรียนบ้านเสาเล้า  และโรงเรียนรามราชพิทยาคม 


                โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา และ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา  จะเป็นตัวแทน อย.น้อยจังหวัดนครพนม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย.น้อย เขต 11 ที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553
    


   


  ภาพกิจกรรมการประกวด ดูได้ที่  http://203.157.176.5/nkppho/fckeditor/viewcontent.php?idct=1254&typect=4


 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม
  [9/ก.ค/2553]