สสจ.ลพบุรี จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยความร่วมมือกับเครือข่าย จ.ลพบุรี •           นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยความร่วมมือกับเครือข่าย จ.ลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี ต.บัวชุม อ,ชัยบาดาล จ.ลพบุรี วันที่ 24 มิถุนายน 2553  ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยความร่วมมือกับเครือข่าย จ.ลพบุรี   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน จาก 11 อำเภอ แบ่งการอบรมเชิงปฎิบัติการออกเป็น 5 ฐานปฎิบัติการ ได้แก่


      ฐานที่ อาหารปลอดภัย ร่วมใจปลูกผักปลอดสารพิษ              ฐานที่ โรงครัวสะอาด มาตรฐาน CGFT


      ฐานที่ 3 ห้องพยาบาลปลอดภัยห่างไกลโรค                                ฐานที่ เล่นสนุกสุขภาพแข็งแรง


     ฐานที่ 5 EM รักสิ่งแวดล้อม


                            มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมบริโภคของประชาชนในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับองค์กรเอกชน ภาคประชาชนที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ตระหนักเห็นความสำคัญ ในการเลือกผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย เครือข่ายสุขภาพ จ.ลพบุรี

                                                               งานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี /
  AV19/1


   


 • แหล่งข่าวโดย.... จรวย เปล่งพานิชย์
  ผู้จัดทำ.... งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.ลพบุรี
  [6/ก.ค/2553]