อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองโรคไม่ติดต่อ มอบโรงพยาบาล และ อสม.

 •  


                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ให้โรงพยาบาลและ อสม.ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคขั้นพื้นฐานเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา

                  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบนางสุรัสวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์คัดกรองโรคไม่ติดต่อ แก่นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลและ อสม. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป      


                  สำหรับอุปกรณ์คัดกรองโรคไม่ติดต่อ ที่ อบจ. จัดซื้อมอบให้แก่ โรงพยาบาลทุกแห่งได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลแบบสอดมือ จำนวน 11 เครื่อง วัสดุตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 11 ชุด และอุปกรณ์คัดกรองโรคที่มอบให้ อสม. ได้แก่ ชุดกระเป๋าวัสดุอุปกรณ์คัดกรองโรคประจำหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 1,100แห่ง แห่งละ 1ชุด ภายในกระเป๋าประกอบด้วย เวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด เครื่องชั่งน้ำหนัก ตลับวัดรอบเอว เครื่องคำนวณเลข 8 หลัก วัสดุสาธิตหน้ากากอนามัย คู่มือสาธิตแนะนำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และชุดทดสอบการตั้งครรภ์

                 

 • [ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - pic obj.yo.jpg ]
  แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
  ผู้จัดทำ.... งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ฉะเชิงเทรา
  [3/มิ.ย/2553]