การดูแลผู้ป่วย เอชไอวี แบบบูรณาการในชุมชน

  • การดูแลผู้ป่วย เอชไอวี แบบบูรณาการในชุมชน


                     จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่บิดา มารดาติดเชื้อเอชไอวีได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหามากที่สุด เนื่องจากเด็กเหล่านี้ต้องเผชิญกับภาวการณ์ติดเชื้อ และการเจ็บป่วยของบิดามารดา ทำให้ประสบปัญหาไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ถูกละเลย นอกจากการรักษาพยาบาลแล้ว กลุ่มงานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการจัดบริการทางสังคมแก่เด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วย เอช ไอ วี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและสนับสนุนทางสังคม จิตใจ แก่ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอวีให้ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัย 4  พร้อมทั้งสร้างอาสาสมัครแกนนำให้คำแนะนำ ด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณสุขให้ความสำคัญกับปัญหาทุกด้านของผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงทักษะในการดูแลผู้ป่วย และเพื่อให้ครอบครัว ชุมชนได้ตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันใน การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

                      ดังนั้น กลุ่มงานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น จึงจัด “การอบรมสร้างเสริมองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย เอชไอวี แบบบูรณาการในชุมชน”  ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553    เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ /ผู้ป่วยเอดส์มากขึ้นโดยคาดว่า ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และครอบครัวได้รับการฟื้นฟูทางร่างกาย จิตใจและสังคม และได้รับการยอมรับและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ ในส่วนของเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ จะได้รับการดูแลช่วยเหลือในทุกๆด้าน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จะเน้นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำเพื่อแนะนำสวัสดิการและสาธารณสุขทักษะให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดโรคเอดส์ให้ได้ผลต่อไป.

  • แหล่งข่าวโดย.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ขอนแก่น
    ผู้จัดทำ.... โรงพยาบาล ขอนแก่น
    [22/มี.ค/2553]