สสจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมการจัด “ตลาดนัดความรู้องค์กรและชุมชนต้นแบบไร้พุง”

  • นายไพศาล ดั่นคุ้ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง โดยมีระยะการดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 นั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้รับการเผยแพร่สู่องค์กรและชุมชนอื่นๆที่สนใจ รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการการดำเนินการของ 10 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมใจ คนไทยไร้พุง จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายอัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการจัด “ตลาดนัดความรู้องค์กรและชุมชนต้นแบบไร้พุง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2552
  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สิงห์บุรี
    [5/ตุ.ค/2552]