ชุมชนปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าทุกวันนี้คนไทยทั่วประเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อพิษภัยจากการได้รับสารปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป คนไทยกลายเป็นนักบริโภคแบบพึ่งพา จากเดิมที่เคยทำอาหารทานเอง กลับต้องพิ่งพาอาหารสำเร็จรูปอีกทั้งผู้ผลิตบางายมีการใช้เคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายตามตลาดนัดหรือตามรถเร่ และจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควมคุมโรคระบุว่าพบผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารในไทยกว่า 1.3 ล้านราย เพิ่มขึ้นจาก 4 ปีก่อน ถึงร้อยละ 23 โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 134 ราย ปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นตอของปัญหาส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากการได้รับสารปนเปื้อนและเชื้อโรคจากอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งอุปโภค หากคิดในเชิงเศรษฐกิจจะเสียค่ารักษาผู้ป่วยปีละหลายหมื่นล้านบาท

    นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการค้นคิดและพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ประชาชนนำไปทดสอบได้ด้วยตัวเองกว่า 30 ชุด ประกอบด้วยชุดทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านยาและวัตถุเสพติดด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายและชุดทดสอบชันสูตรโรค เป็นต้น ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ ความปลอดภัย ต่อสุขภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุดทดสอบไว้ใช้ประโยชน์เพื่อประเมินปัญหาความเสี่ยงด้วยตนเอง สามารถใช้เป็นเครื่องมือดูแลประชาชนในการลดความเสี่ยงจากการบริโภคได้อย่างแท้จริง เป็นการยกระดับชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่ประชาชนมีสุขภาพดี
  • แหล่งข่าวโดย.... ไทยโพสต์
    ผู้จัดทำ.... สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
    [28/ม.ค/2552]