รพ.ราชวิถีจับมือเนคเทคนำกล้องวัดอุณหภูมิระยะไกลคัดแยกผู้ป่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ

 • โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิระยะไกล ไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง สามารถคัดกรองได้ครั้งละหลายคน แถมตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วแยกผู้ป่วยซาร์ส หวัดใหญ่ หวัดนก ออกจากผู้ป่วยทั่วไป

  นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ SARS รวมทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง มีหลายประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลผู้ป่วย หรือผู้อาศัยในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเนื่องจากเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย การหายใจและการสัมผัสทำให้โรคสามารถแพร่กระจายไปได้รวดเร็ว ดังนั้นการคัดกรองผู้ที่เป็นโรคออกจาก ผู้ที่ไม่เป็นโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาพจากกล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน (อินฟราเรด) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส โดยนำมาใช้ตรวจวัดผู้ที่มารับบริการในบริเวณจุดรับผู้ป่วยนอก เพื่อ คัดแยกผู้ที่มีอุณหภูมิสูงออกจากผู้ป่วยทั่วไปและบุคคลปกติโดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีตรวจวัดอุณหภูมิจากปรอทวัดไข้หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่เสียบเข้าทางหู ทำให้ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้หลายคนพร้อมกันและให้บริการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แยกผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงหรือผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง ไปรับการรักษาในห้องตรวจแยกโรคที่ได้มาตรฐานต่อไป

  ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอาศัยเทคโนโลยีแสงระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบประมวลผลภาพช่วยคำนวณโครงสร้างใบหน้าสัมพันธ์กับรังสีความร้อนที่แผ่จากใบหน้าในระยะ 1 - 2 เมตร เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่อยู่ภายในจะนำผลที่ได้มาคำนวณและแสดงอุณหภูมิร่างกายซ้อนลงบนภาพ โดยมีการคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลให้อุณหภูมิที่วัดคลาดเคลื่อน เช่น ความแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ บรรยากาศโดยรอบ เป็นต้น ทั้งนี้โปรแกรมประมวลผลภาพจากกล้องถ่ายภาพรังสีความร้อนได้นำมาใช้ในโรงพยาบาลราชวิถีเป็นแห่งแรก และจะได้นำไปถ่ายทอดให้แก่โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่สนใจเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในราคาที่ไม่แพง

 • แหล่งข่าวโดย....
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์
  [29/พ.ค/2551]