สศช.รายงานสภาวะสังคมไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2549

 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ปี 2549

  คุณภาพของคน : ประชาชนมีงานทำในระดับเต็มที่ โดยผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นจาก 34.5 ล้านคน ในไตรมาส 2 ปี 2548 เป็น 35.8 ล้านคน ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้น 3.8% ภาคการเกษตรจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 13.7 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 18.1% ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงเหลือเพียง 22 ล้านคน หรือลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2548 เนื่องจากการจ้างงานในสาขาก่อสร้างลดลงตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มชะลอตัว
  การจ้างงานโดยรวมที่สูงขึ้นดังกล่าว ทำให้อัตราการว่างงานลดลงเหลือเพียง 1.4% ของกำลังแรงงาน ซึ่งดีกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2548 ที่มีอัตราการว่างงาน 2.1%
  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ว่างงานมองเห็นว่าตลาดแรงงานสาขาคอมพิวเตอร์ยังมีอนาคตดี จึงต้องการอบรมความรู้ด้านนี้เพิ่มขึ้น

  ประชาชนมีสุขภาพดีกว่าปี 2548 โดยเห็นได้จากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ เช่น โรคปอดบวม ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโรคบิด ลดลงจาก 55,453 คน ในไตรมาส 2 ปี 2548 เหลือ 43,110 คน ในปี 2549 หรือลดลง 22.3% เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังป้องกันการระบาดและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  ส่วนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้ให้ความสำคัญในลำดับสูง มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพราะสอบได้คะแนนต่ำกว่า 50% ทุกวิชา ซึ่งนักเรียน ผู้ปกครอง และครูจะต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน

  ความมั่นคงทางสังคม : กำลังแรงงานที่เป็นลูกจ้างในระบบสังคมเพิ่มจาก 7.6 ล้านคน ในปี 2546 เป็น 8.5 ล้านคน ในปี 2548 ก่อนจะเพิ่มเป็น 8.7 ล้านคน ในไตรมาส 2 ปี 2549 หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
  อย่างไรก็ตาม แรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น เกษตรกร แรงงานรับจ้าง ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม ดังนั้น ชุมชนต่างๆ จึงเริ่มดำเนินงานจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และบริหารจัดการโดยประชาชน ทั้งการรับฝากเงิน การปล่อยเงินกู้ และการจัดสวัสดิการจากดอกผล
  นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีกว่าปี 2548 เห็นได้จากการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน คดีชีวิต ร่างกายและเพศ รวมทั้งคดียาเสพติด ลดลงจาก 59,824 คดี ในไตรมาส 2 ปี 2548 เหลือ 57,973 คดี ในปี 2549 หรือลดลง 3.1%

  พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน : ค่าใช้จ่ายการบริโภคบุหรี่ลดลงจาก 6,827 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2548 เหลือ 5,415 ล้านบาท ในปี 2549 หรือลดลง 20.7% ต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ลดลง 19.9% ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของรัฐ เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่ และการขยายเขตปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ ส่วนการบริโภคแอลกฮอล์ ถึงแม้ภาครัฐจะรณรงค์ให้ลดเลิกการดื่มเหล้าผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งกำหนดเวลาจำหน่ายสุรา แต่ยังไม่ได้ผล เพราะการบริโภคยังเพิ่มขึ้น โดยค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มจาก 3.2 หมื่นล้านบาท ในไตรมาส 2 ของปี 2548 เป็น 3.6 หมื่นล้านบาท ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้น 12.5% เยาวชนอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนดื่มสุราเพิ่มขึ้นจาก 21.6% ในปี 2544 เป็น 23.5% ในปี 2547

  สิ่งแวดล้อม : ประเทศไทยต้องเผชิญภัยธรรมชาติทั้งฝนแล้ง น้ำท่วม เป็นประจำทุกปี และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยปี 2546 มีประชาชนประสบภัย 7.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 10.2 ล้านคน ในปี 2547 และ 11.8 ล้านคน ในปี 2548 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 23.8%
  ส่วนปี 2549 เกิดน้ำท่วมดินถล่มในภาคเหนือ 5 จังหวัด มีราษฎรเดือดร้อน 3.2 แสนคน ทั้งนี้ เป็นผลจากการทำลายป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าลดลงเหลือเพียง 30% ในปัจจุบัน ในขณะที่ระบบเตือนภัยการเกิดอุทกภัยยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง

  เยาวชนในสังคมวันนี้
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจพบว่า เยาวชนไทยมีความกังวลใจมากที่สุด 5 เรื่องแรก คือเรื่องการเรียน 39.3% เรื่องค่าใช้จ่ายเกินตัว 32.9% เรื่องอนาคต 26.9% ส่วนที่เหลือเป็นความกังวลเรื่องครอบครัว และความสัมพันธ์กับเพื่อน 11.8%
  สำหรับพฤติกรรมในการดำรงชีวิตจะมีปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ถึง 32.7% การทะเลาะวิวาท 31.5% และการใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อย 28.8% พฤติกรรมของเยาวชนที่ผู้ปกครองมีความกังวล 4 ประเด็นคือ
  การใช้ความรุนแรง โดยเด็กและเยาวชนกระทำผิดในคดีชีวิตและร่างกาย และคดีอาวุธและวัตถุระเบิดในช่วงปี 2546-2548 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 26.8

 • แหล่งข่าวโดย.... โพสต์ ทูเดย์
  ผู้จัดทำ....
  [15/ก.ย/2549]