อำนาจหน้าที่       คลิกเพื่อดูหน่วยงานส่วนกลาง คลิกเพื่อดูหน่วยงานส่วนภูมิภาค
กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กรมอนามัย กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันยสุขภาพจิตแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา