เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการปรับบทบาทภารกิจ และประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขโดยมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2543 ได้รับนักศึกษาทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2542 และผู้ที่กำลังศึกษาที่มีสัญญาผูกพันไว้แล้ว ให้ปฏิบัติการเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับนักเรียนทุนที่จบการศึกษาปี 2542 เป็นพนักงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2543 ทั้งหมดจำนวน 8,766 อัตรา

กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการประสานงาน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ และคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อดูแลและสนับสนุนพนักงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานของรัฐ และเป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานของรัฐ

สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินงาน สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้

1) การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของพนักงานรัฐฯ ใน 4 ประเภท อันได้แก่ (1) เงินเดือน เงินเบี้ยกันดาร เงินประจำตำแหน่ง และเงินเลื่อนขั้น (2) เงินเพิ่มพิเศษรวมทั้งค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งในด้านสาธารณสุข (3) ค่าใช้จ่ายลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และ (4) เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งขณะนี้พนักงานของรัฐเบิกจ่ายเงินทั้ง 4 ประเภทได้เหมือนข้าราชการแล้ว สำหรับเงินสวัสดิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นไป สำนักงบประมาณจะกำหนดงบกลางให้ครอบคลุมถึงพนักงานของรัฐด้วย จึงทำให้พนักงานของรัฐฯ สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการได้เช่นเดียวกับข้าราชการ

2) ด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาทางด้านกฎหมายที่กระทบต่อพนักงานของรัฐ เสนอไปยังสำนักงาน ก.พ. และสำนักนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร การมีบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ พ.ร.บ. ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และ พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบพัสดุฯ นั้น สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งแล้วว่า พนักงานของรัฐสามารถที่จะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ได้

3) สิทธิประโยชน์
   เดิมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 กำหนดให้พนักงานของรัฐฯ เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือทบทวนให้พนักงานของรัฐ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเหมือนข้าราชการ เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี และมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

4) การแก้ปัญหาระยะยาว
   คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานพนักงานของรัฐฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานของรัฐฯ ในระยะยาว อาทิเช่น การกระจายบุคลากร ระบบการประเมินผล ระบบแรงจูงใจ การมีกฎหมายรองรับและสถานภาพ