คำนำ / สารบัญตาราง / สารบัญภาพ [A.pdf]

บทที่ 1

พระราชจักรีวงศ์และการสาธารณสุขไทย [01.pdf]
- ยุคฟื้นฟูวิทยาการแพทย์แผนไทย
- ยุคบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
- ยุคบุกเบิกของการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน
- ยุคกำเนิดกระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย [02.pdf]
- ที่ตั้ง อาณาเขตและพรมแดน
- ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทย
- ประชากร ภาษาและศาสนา
- เศรษฐกิจ
- ระบบการปกครองของไทย

บทที่ 3

ภาพลักษณ์สุขภาพคนไทยและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ด้านสาธารณสุข
(พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544) [03.pdf]
- ภาพลักษณ์สุขภาพของคนไทยในอนาคต
- แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
  (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
- วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
  (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
- เป้าหมายของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
  (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
- ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการพัฒนาสาธารณสุข
- โครงสร้างแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8
  (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
- วิวัฒนาการของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทที่ 4

สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ [04_1.pdf - 04_6.pdf]
- สถานการณ์และแนวโน้มด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ [04_1.pdf]
- สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านสังคม [04_2.pdf]
- สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านการเมืองและการปกครอง [04_3.pdf]
- สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [04_4.pdf]
- สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน [04_5.pdf]
- สถานการณ์และแนวโน้มทางด้านเทคโนโลย [04_6.pdf]
- พฤติกรรมสุขภาพ [04_6.pdf]

บทที่ 5

สถานสุขภาพและปัญหาสุขภาพของคนไทย [05_1.pdf - 05_3.pdf ]
- ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพทางกายในภาพรวม [05_1.pdf]
- ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต [05_2.pdf]
- การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา [05_3.pdf]

บทที่ 6

ระบบบริการสุขภาพไทย [06_1.pdf - 06_6.pdf]
- ทรัพยากรสุขภาพ [06_1.pdf]
- การบริหารจัดการระบบสาธารณสุข [06_2.pdf]
- โครงสร้างองค์กรในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข [06_3.pdf]
- บริการสุขภาพ [06_4.pdf]
- การคลังสาธารณสุขไทย [06_5.pdf]
- ปัญหาระบบสุขภาพไทย [06_6.pdf]

บทที่ 7

ระบบบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข [07.pdf]
- กว่าจะมาเป็นกระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข : ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
- แผนงาน / โครงการของกระทรวงสาธารณสุข
- กำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
- งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
- สรุปการปรับตัวของกระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

บทที่ 8

โครงการและกิจกรรมสำคัญทางด้านสาธารณสุขที่ดำเนินการในประเทศไทย [08.pdf]
- การส่งเสริมสุขภาพ
- การอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
- การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
- การสาธารณสุขมูลฐานและการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุข
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
- การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
- การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
- การพัฒนาสาธารณสุขระหว่างประเทศ

บทที่ 9

ผลกระทบด้านสุขภาพจากพลวัตทางเศรษฐกิจ [09.pdf]
- วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 และผลกระทบต่อสุขภาพ
- สุขภาพและระบบบริการสุขภาพที่ดีในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ (พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530)
- ระบบสุขภาพที่แย่ลงในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว (พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2540)
- ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจ
- บทสรุป

บทที่ 10

ผลกระทบด้านสุขภาพจากการค้าระหว่างประเทศ [10.pdf]
- องค์การการค้าโลก
- ข้อตกลงพหุภาคีด้านการค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
- การเปิดเสรีทางการค้าบริการ
- ข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญา
- บทสรุป

บทที่ 11

การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ [11.pdf]
- ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบสุขภาพ
- การปฏิรูปโรงพยาบาลในภาครัฐ
- การกระจายอำนาจและการถ่ายโอนอำนาจในภาคสาธารณสุข
- การดำเนินการในการกระจายอำนาจ

บทที่ 12

ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ [12.pdf]
- ความหมายและที่มา
- องค์กรประชาสังคมในประเทศไทย
- ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพในประเทศไทย
- แนวโน้มอนาคต

บทที่ 13

การพัฒนาสาธารณสุขระหว่างประเทศและบทบาทขององค์การอนามัยโลกต่อประเทศไทย [13.pdf]
- ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ องค์กร และกลไกของการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
- องค์กร / กลไกด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของการสาธารณสุขระหว่างประเทศในประเทศไทย
- แผนการในอนาคต

เอกสารอ้างอิง [bib.pdf]