Center Health Asia

Hub of Asia

home

สัญญลักษณ์  
“ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย”

 

สปา...ศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่
สปา...ภูเก็ตในอนาคต

 


ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข

1  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
2  แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ  
3  ร่างแบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อเสริมสวย 
4  ร่างแบบตรวจมาตรฐานสปา
 แบบคำร้องขอใบรับรอง 
กำหนดดำเนินการ  
7  คู่มือการตรวจและติดตามเพื่อรับรองมาตรฐานมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ขั้นตอนการออกใบรับรอง  

คู่มือผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
โดย
กระทรวงสาธารณสุข

1  คู่มือผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  
2  
การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Management)  
3  สุขภาพและความงาม  (Health  and  Beauty)   
4  การนวดเพื่อสุขภาพสำหรับ SPA Manager   
5  เอกลักษณ์สปาไทย  

เนื้อหาดูแลโดย   กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
                                  โทร.0-2590-1383, 1391
ปรับปรุง WebSite โดย   หทัยรัตน์  ตั้นจาด  กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สนย. สป.