ประวัติความเป็นมา

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข เดิม มีชื่อเรียกว่า "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข" 
   ตั้งอยู่ที่ กระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวสม์ กรุงเทพมหานคร จนปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
   "สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข" และได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ ณ กระทรวงสาธารณสุข 
   ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2537 จนถึงปัจจุบัน
 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ . ศ. 2476 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญ
ราชการฝ่ายพลเรือน พ. ศ.2476 กำหนดให้กรมเลขานุการรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการหน่วยหนึ่งของกระทรวง 
มีฐานะเสมือนหน่วยงานการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองเป็นหัวหน้า 
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่อมาพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราช
อาณาจักรสยาม พ. ศ.2476 ได้เปลี่ยนชื่อกรมเลขานุการรัฐมนตรี
เป็นสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ระบุหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ขึ้นไว้เป็นครั้งแรกอย่างกว้าง ๆ ว่า ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ.2476 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
 ขึ้นมา ก็ได้กำหนดให้มีสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
เป็นส่วนราชการหน่วยหนึ่งของกระทรวง และให้มีสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี(ปัจจุบันคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
เป็นราชการหน่วยหนึ่งของสำนักนายกรัฐมนตรี 
เหมือนกับสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีในกระทรวงอื่นๆ ต่อมาในปีเดียวกันนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการของ
สำนักงานและกรมในกระทรวงต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี 
ออกเป็น 2 แผนก คือ (1) แผนกการเมือง 
(2) แผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น ส่วนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกกำหนดให้เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2476 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 สำนักงาน ก. พ. ได้กำหนดแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ. ศ.2533-2535) 
ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
 โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ และฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย 
จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2540 สำนักงาน ก. พ. ได้ปรับปรุงส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งใหม
่ในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน คือ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์และการเมือง 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มช่วยอำนวยการ และกลุ่มระบบข้อมูลและแผนงาน 
 สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ . ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2545 และ พ. ร. บ. 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2545 จึงได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2545 โดยให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 งาน 2 กลุ่มงาน คือ
 งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประสานการเมือง และกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 
อำนาจหน้าที่
  กฎกระทรวง 
               แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงสาธารณสุข 
                                  พ . ศ. 2545 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้
 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
 (2) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ในการดำเนินงานทางการเมือง ระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 
 (3) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง 
(4) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
 (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 
(1) งานบริหารทั่วไป (2) กลุ่มงานประสานการเมือง (3) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
 ข้อ 3 ส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป 
และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรีปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับ
รัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ
ต่อรัฐมนตรีปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่
รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
 และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
                              ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ. ศ. 2545 
                               ( ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
                              ( นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) 
                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โครงสร้าง

 

สำนักงานรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
 1. งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป 
และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตร ีปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย งานบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ 
และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ
รัฐมนตรีปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
3.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตร
ีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
แผนภูมิโครงสร้างของสำนักงานรัฐมนตรี 
อัตรากำลัง
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีอัตรากำลัง จำนวน 26 คน ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อตำแหน่งในการบริหาร
ระดับตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1.
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
อำนายการระดับสูง
นางเพ็ญนภา วิเชียร
2.
นักจัดการทั่วไป
ชำนาญการ
นางนนทชา จัมปานันท์
3.
นักจัดการทั่วไป
ชำนาญการ
นางพัชรี ซาฮิบ
4.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสมบัติ อินทเชตุ
5.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
พ.อ.อ.วสันต์ เวชอาภรณ์
6.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางศรีสุดา โค่ยสัตยา
7.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นส.กลีบสุดา ศรีหาขันธ์
8.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายสุนทร รูปเหมาะ
9.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นส.ปนิดา หงษ์อุปรี
10.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นส.สุนทรี เพ็ชร์หัสณะโยธิน
11.
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางดวงมณี มีกลิ่นหอม
12.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
นส.อังคณา มั่งมีทรัพย์
13.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นายสิริวัฒน์ มาเทศ
14.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
15.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายวีรวัฒน์ วรกิจวิวัฒน์
16.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นายอมรรัตน์ มโนรัตน์
17.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นายวีระศักดิ์ ย้อยนวล
18.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางนิสิตา รอบุญ
19.
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
นางนวรัตน์ มาลินีรัตน์
20.
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นางรุ่งทิวา เกษกุล
21.
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นางปวีณ์ริศา คล่องพยาบาล
22.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
นส.กฤษณา สนองคุณ
23.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางอุษา แทนแสงทอง
24.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางประภา สุดราม
25.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นส.ดวงนภา ประเสริฐเมือง
26.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นส.ยุพนา จิตการุณ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข