2. พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน ระดับ 1

(1) จังหวัดกาฬสินธุ์
           โรงพยาบาลเขาวง
           โรงพยาบาลท่าคันโท
           โรงพยาบาลคำม่วง
           โรงพยาบาลหนองกุงศรี

(2) จังหวัดกาญจนบุรี
           โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชฯ
           โรงพยาบาลไทรโยค
           โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
           โรงพยาบาลหนองปรือ

(3) จังหวัดกำแพงเพชร
           โรงพยาบาลไทรงาม
           โรงพยาบาลปางศิลาทอง

(4) จังหวัดจันทบุรี
           โรงพยาบาลแก่งหางแมว

(5) จังหวัดชัยภูมิ
           โรงพยาบาลเนินสง่า

(6) จังหวัดเชียงใหม่
           โรงพยาบาลดอยเต่า
           โรงพยาบาลสะเมิง

(7) จังหวัดเชียงราย
           โรงพยาบาลเชียงของ
           โรงพยาบาลขุนตาล
           โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

(8) จังหวัดตาก
           โรงพยาบาลสามเงา
           โรงพยาบาลบ้านตาก

(9) จังหวัดตราด
           โรงพยาบาลเกาะช้าง
           โรงพยาบาลบ่อไร่
           โรงพยาบาลคลองใหญ่

(10) จังหวัดน่าน
           โรงพยาบาลแม่จริม
           โรงพยาบาลทุ่งช้าง
           โรงพยาบาลสันติสุข
           โรงพยาบาลนาน้อย

(11) จังหวัดนราธิวาส
           โรงพยาบาลตากใบ
           โรงพยาบาลสุไหงปาดี
           โรงพยาบาลระแงะ

(12) จังหวัดนครสวรรค์
           โรงพยาบาลแม่วงก์

(13) จังหวัดนครราชสีมา
           โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
           โรงพยาบาลวังน้ำเขียว

(14) จังหวัดนครพนม
           โรงพยาบาลเรณูนคร
           โรงพยาบาลนาแก
           โรงพยาบาลปลาปาก
           โรงพยาบาลศรีสงคราม

(15) จังหวัดนครศรีธรรมราช
           โรงพยาบาลบางขัน
           โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
           โรงพยาบาลพิปูน

(16) จังหวัดหนองคาย
           โรงพยาบาลศรีวิไล

(17) จังหวัดหนองบัวลำภู
           โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

(18) จังหวัดบุรีรัมย์
           โรงพยาบาลห้วยราช
           โรงพยาบาลพลับพลาชัย
           โรงพยาบาลหนองหงษ์

(19) จังหวัดปัตตานี
           โรงพยาบาลแม่ลาน
           โรงพยาบาลปะนาเระ
           โรงพยาบาลสายบุรี
           โรงพยาบาลยะรัง
           โรงพยาบาลยะหริ่ง
           โรงพยาบาลหนองจิก

(20) จังหวัดปราจีนบุรี
           โรงพยาบาลนาดี

(21) จังหวัดพะเยา
           โรงพยาบาลเชียงม่วน
           โรงพยาบาลปง
           โรงพยาบาลจุน

(22) จังหวัดพิษณุโลก
           โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(23) จังหวัดพัทลุง
           โรงพยาบาลป่าบอน
           โรงพยาบาลบางแก้ว
           โรงพยาบาลป่าพะยอม
           โรงพยาบาลปากพะยูน

(24) จังหวัดพังงา
           โรงพยาบาลคุระบุรี

(25) จังหวัดเพชรบูรณ์
           โรงพยาบาลเขาค้อ
           โรงพยาบาลวังโป่ง

(26) จังหวัดแพร่
           โรงพยาบาลวังชิ้น

(27) จังหวัดมหาสารคาม
           โรงพยาบาลยางสีสุราช
           โรงพยาบาลนาดูน

(28) จังหวัดมุกดาหาร
           โรงพยาบาลดอนตาล
           โรงพยาบาลหว้านใหญ่
           โรงพยาบาลหนองสูง
           โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
           โรงพยาบาลคำชะอี

(29) จังหวัดยะลา
           โรงพยาบาลยะหา
           โรงพยาบาลรามัน

(30) จังหวัดยโสธร
           โรงพยาบาลไทยเจริญ

(31) จังหวัดระนอง
           โรงพยาบาลสุขสำราญ
           โรงพยาบาลละอุ่น

(32) จังหวัดร้อยเอ็ด
           โรงพยาบาลโพนทราย

(33) จังหวัดเลย
           โรงพยาบาลภูหลวง
           โรงพยาบาลภูเรือ
           โรงพยาบาลท่าลี่
           โรงพยาบาลปากชม
           โรงพยาบาลผาขาว
           โรงพยาบาลด่านซ้าย

(34) จังหวัดลพบุรี
           โรงพยาบาลโคกเจริญ
           โรงพยาบาลสระโบสถ์

(35) จังหวัดลำปาง
           โรงพยาบาลแม่พริก
           โรงพยาบาลงาว

(36) จังหวัดลำพูน
           โรงพยาบาลลี้

(37) จังหวัดสกลนคร
           โรงพยาบาลเจริญศิลป์
           โรงพยาบาลส่องดาว
           โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

(38) จังหวัดสระแก้ว
           โรงพยาบาลคลองหาด

(39) จังหวัดสตูล
           โรงพยาบาลควนกาหลง
           โรงพยาบาลควนโดน
           โรงพยาบาลท่าแพ
           โรงพยาบาลทุ่งหว้า
           โรงพยาบาลละงู

(40) จังหวัดศรีสะเกษ
           โรงพยาบาลโนนคูน
           โรงพยาบาลห้วยทับทัน
           โรงพยาบาลยางชุมน้อย
           โรงพยาบาลบึงบูรพ์
           โรงพยาบาลวังหิน
           โรงพยาบาลศรีรัตนะ

(41) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           โรงพยาบาลเกาะพงัน
           โรงพยาบาลชัยบุรี
           โรงพยาบาลพนม
           โรงพยาบาลบ้านตาขุน
           โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
           โรงพยาบาลเคียนซา
           โรงพยาบาลพระแสง

(42) จังหวัดสงขลา
           โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
           โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

(43) จังหวัดอุบลราชธานี
           โรงพยาบาลเขมราฐ
           โรงพยาบาลสิรินธร
           โรงพยาบาลบุณฑริก
           โรงพยาบาลโพธิไทร
           โรงพยาบาลน้ำยืน

(44) จังหวัดอุดรธานี
           โรงพยาบาลน้ำโสม
           โรงพยาบาลสร้างคอม
           โรงพยาบาลทุ่งฝน
           โรงพยาบาลไชยวาน

(45) จังหวัดอุตรดิตถ์
           โรงพยาบาลฟากท่า
           โรงพยาบาลน้ำปาด

(46) จังหวัดอุทัยธานี
           โรงพยาบาลห้วยคด

(47) จังหวัดอำนาจเจริญ
           โรงพยาบาลพนา
           โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
           โรงพยาบาลหัวตะพาน
           โรงพยาบาลเสนางคนิคม

กลับไปเมนู