ทำเนียบผู้บริหาร
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร e-mail
นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 02 590 2028 02 590 2021
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 0-2590-2016 0-2590-2014
นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 0-2590-1120 0-2591-8500
นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 0-2590-2022 0-2590-1117
นายกมล บันไดเพชร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 0-2590-2039 0-2590-2051
นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 0-2590-2038 0-2591-8496
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3 0-2590-1007 0-2590-1138
นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3 0-2590-1011 0-2590-1230
นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3 0-2590-1012 0-2591-8506
นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3 0-2590-1015 0-2591-8505
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3 0-2590-1013 0-2591-8507
พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ 0-2590-6001 0-2591-8232
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 0-2590-3351 0-2591-8398
นพ.สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 0-2590-2603 0-2951-0883
นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-2589-9862 0-2951-1459
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8001 0-2149-5502
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย 0-2590-4001-3 0-2591-8181
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 0-2590-7001 0-2591-8636
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 0-2203-8099 02-354-8850
นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0-2590-2810-11 0-2590-2828
นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 1 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 0 2590 1488 0-2591-8532
นพ.อำนวย กาจีนะ ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 2 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 0-2590-1478 0-2590-1907
นพ.ทรงยศ ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการฯ เครือข่ายบริการที่ 3 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 0-2590-1462 0-2590-1431
นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการฯ เครือข่ายบริการที่ 4 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 0-2590-1591 0-2591-8527
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 5 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น5 0-2590-1585 0-2591-8530
นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 6 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 0-2590-1486 0-2591-8529
นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 7 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 0-2590-1474 0-2590-1496
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการฯ เครือข่ายบริการที่ 8 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 0-2590-1589 0-2591-8588
นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 9 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 0-2590-1587 0-2590-1475
นพ.ทวีเกียรติ บุณยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการฯ เครือข่ายบริการที่ 10 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 0-2590-1583 0-2591-8588
นพ.สุวรรณชัย วัฒนยิ่่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการฯ เครือข่ายบริการที่ 11 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 0-2590-1466 0-2590-8532
นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการฯเครือข่ายบริการที่ 12 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 0-2590-1610
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 0-2590-1113 0-2591-8513
ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านกำลังคนสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 3 0-2590-1703 0-2591-9737
นางสาวศุภรัตน์ ไก่ฟ้า ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 0-2590-1123 0-2591-8516
นายจรูญ พนารัตน์กุล ผู้อำนวยการ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง อาคาร 2 ชั้น 2 0-2590-1280-1 0-2591-6273
นส.ภาวนา เผือกผาสุก ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 5 ชั้น 3 0-2590-1410, 14 0-2590-1424
นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง อาคาร 3 ชั้น 6 0-2590-1316,131 0-2591-8589
นางสุดา ทองผดุงโรจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง อาคาร 6 ชั้น 3 0-2590-1438-9 0-2590-1434
นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 6 0-2590-1759 0-2590-1802
นางอาภรณ์ วิเชียร ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(ก.พ.ร.) อาคาร 3 ชั้น 3 0-2590-1018 0-2590-1406
นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 1 0-2590-1214 0-2590-1215
นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 3 0-2590-1387 0-2590-1393
ทพ.ญ.โสภิดา ชวนิชกุล ผู้อำนวยการ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 0-2590-1358 0-2590-1374
ทพ.ญ.นัยนา แพร่ศรีสกุล ผู้อำนวยการ สำนักสารนิเทศ อาคาร 3 ชั้น 3 0-2590-1401 0-2591-8612-3
นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น8 0-2590-1920-1 0-2590-1918
นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล ที่ปรึกษาสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข 02 590 1708 nitayam@gmail.com
นางพรทิพย์ วงษ์รัตนพงษ์ หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 02 590 2341-5 02 590 2337
นางนฬญา ดำรงคะวิริยะพันธ์ หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน 02 590 1510 02 590 1522
นพ.เกษม ทรงจิตรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มประกันสุขภาพ 02 590 1565 02 951 0119
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 02 590 1975 02 590 1975
นายสุโชติ สุคัมภีรานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 02 590 1251 , 0 02 590 1142
นพ.ชาตรี เจริญชีวกุล เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 02 872-1669 02 -872-1601-05 chatree.c@emit.go.th
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาคาร 3 ชั้น 7 02 590 1851 02 590-1839
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 02 141 4000 02 831-4004
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 02 832 9000 02 832 9001-2
นพ.ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 02 590 2314 02 590 2376
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น4 02 832 -9200 02 832-9201
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น5 02 832-9400 ต่อ 02 832-9400 anuwat@ha.or.th
ทพ.กฤษฎา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน 02 298 0500 02 298 0501
นส.ศิริวรรณ แก้วอิ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ 02 591 0798-9 02 591-7534
Dr.Maureen E.Birmingham ผู้แทน องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 02 590 1524 02 590 1525
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 0-2590-1175 0-2590-1998
นพ.กำจัด รามกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข สำนักวิชาการ 0-2590-1248 0-2590-1250
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักวิชาการ 0-2590-1717 0-2590-8520
ดร.สุมล ปวิตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สำนักวิชาการ 0-2590-1696 0-2590-1704
นายดนุพงษ์ สาเขตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักวิชาการ 0-2590-1714 0-2591-8519
พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ(ด้านเวชกรรม) สำนักวิชาการ 0-2590-1715 0-2590-1704
นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านกำลังคนสาธารณสุข สำนักวิชาการ 0-2590-1716 0-25901716
ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการ สำนักการพยาบาล 0-2590-6124-5 0-2590-6295
นพ.ก่อเกียรติ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล อาคาร 6 ชั้น 8 0-2590-1953 0-2590-1826
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 0-2590-1004 0-2590-1771
นพ.เกษม ทรงจิตรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 0-2590-1975 0-2590-1975
นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้อำนวยการ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 0-2590-2174 0-2591-8537
นางสาวศุภรัตน์ ไก่ฟ้า ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 0-2590-2876 0-2590-2877
นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ำอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 0-2590-2422 0-2590-1863
ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(สาธารณสุข) 0-2590-1592 073-203-3882
นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 0-2965-9730 0-2588-3020
พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 0-2590-1238 0-2590-1239
Mitchell Wolfe,MDMPH ผู้อำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธาณณสุข 0-2580-0669 02-591-5443
นพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 5 0-2590-2044 0-2590-2044
นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี อาคาร 1 ชั้น 5 02 590-1121 02 590 1193