สธ. ประชุมคณะทำงาน บรรจุลูกจ้างสายวิชาชีพ 7,547 คน เป็นข้าราชการ คาดเสร็จใน 6 เดือน


                 บ่ายวันนี้  (21 ธันวาคม 2555)  ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ตามคำสั่งที่ 3263/2555 ซึ่งมีผู้แทนสายวิชาชีพต่างๆเป็นกรรมการ มีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการคณะทำงาน


นายแพทย์สุพรรณกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการประชุมคณะทำงานดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดกรอบอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพที่อยู่ในระบบทั้งหมด 37,701 คน โดยที่ประชุมมีมติ จะพิจารณาจากลูกจ้างชั่วคราวทุกสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2549 - 2551 เป็นกลุ่มแรก เพื่อลงสู่ตำแหน่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุในปีงบประมาณ 2556 ทั้งหมด 7,547 อัตรา โดยพิจารณาตาม 2 หลักเกณฑ์ คือหลักเกณฑ์ด้านพื้นที่ปฏิบัติงาน 12 เครือข่ายบริการ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2.โรงพยาบาลทั่วไปในเขตทุรกันดาร 3.โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ 57 แห่ง 4.โรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่อง 5.โรงพยาบาลทั่วไปที่มีภาระงานหนัก และ 6.หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ คลินิกบริการด้านสังคม เช่นบริการสุขภาพเด็ก ยาเสพติด และหลักเกณฑ์ด้านบุคคล คืออายุงาน และการประเมินผลงานรายบุคคล ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข    ที่ก.พ.กำหนด โดยครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จบจากสถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันอื่นๆ       

นายแพทย์สุพรรณกล่าวต่อว่า จากการสำรวจในเบื้องต้น มีลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ 2556 นี้ รวมทั้งหมด 7,332 คนลงในเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย และได้จัดสรรให้พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 375คนด้วย เพื่อให้การเรียนการสอนบุคลากรสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 จะประชุมชี้แจงบุคลากรทุกจังหวัดในเรื่องขั้นตอนเพื่อเตรียมการบรรจุ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และครบทั้งหมดภายใน 6 เดือน ขณะนี้ได้ประมาณการณ์เบื้องต้นในการบรรจุลงในแต่ละเครือข่าย 12 เครือข่ายคร่าวๆไว้แล้ว และจะให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบยืนยันจำนวนกับจังหวัดอีกครั้ง    

  นายแพทย์สุพรรณกล่าวต่อว่า สำหรับลูกจ้างชั่วคราวที่เหลือ ซึ่งมีทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนอื่นอีกประมาณ 1 แสนกว่าคนได้ออกระเบียบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเป็นระบบรองรับคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการบรรจุข้าราชการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับเงินเดือนจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล ซึ่งในโรงพยาบาลที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนสนับสนุนงบประมาณให้ โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 จะประชุมขอความเห็นชอบหน่วยงานเกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และก.พ. หากเห็นชอบจะดำเนินการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกะทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม เพื่อประกาศใช้ให้ทันเดือนมกราคม 2556 เป็นของขวัญปีใหม่ลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป สำหรับพนักงานราชการ จำนวน 6,026 คนนั้น กระทรวงสาธารณสุข กำลังพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในโอกาสต่อไป     ******** 21 ธันวาคม 2555  

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[ธันวาคม ศุกร์ 21,พ.ศ 2555 17:34:14] 

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |