สธ. เผยคลังอนุมัติ 2,000 ล้านบาทให้สธ.จ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงจ่ายเงินเดือนพนักงานก.สธ.

 •        รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงการคลังอนุมัติเงิน 2,000 ล้านบาทให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนระบบเหมาจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 และอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงรพ.จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


       นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติงบประมาณ 2,000 ล้านบาทให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 และตั้งแต่เมษายน 2556 เป็นต้นไปให้กระทรวงสาธารณสุขใช้การเบิกจ่ายงบที่เหลืออีก 1,000 ล้านบาทในระบบใหม่ คือเหมาจ่ายควบคู่กับตามผลการปฏิบัติงานหรือพีฟอร์พี ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการประกาศประเภทสายงาน ซึ่งแบ่งเป็นสายวิชาชีพ และสายงานสนับสนุนบริการ ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศฉบับ 8 และ 9 ขณะเดียวกันได้ให้โรงพยาบาลที่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง เสนอวงเงินที่ต้องการเพิ่มผ่านผู้ตรวจราชการ เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว


  นายแพทย์สุพรรณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งระเบียบมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศระเบียบการใช้เงินดังกล่าว สำหรับเรื่องการบริหารจัดการบุคลากร กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2556 ทั้งเรื่องแผนความต้องการตามแผนพัฒนารายเขตทั่วประเทศ การผลิต แผนการพัฒนา และการรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อนำเสนอ ครม.รับทราบ และในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขจะได้รับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ 10,000 ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งของนักเรียนทุน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รวมอยู่ด้วย


  สำหรับเรื่องการดำเนินการลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 และขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายปรับลดลูกจ้างเดิมออกแน่นอน ในหลักการบรรจุในรพ.ที่มีลูกจ้างเกินอัตราในช่วงปรับเปลี่ยนนี้ จะมีการพิจารณากำหนดค่างานเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานในที่เดิมต่อไปได้ และต่อไปให้รพ.จัดทำแผนอัตรากำลังที่ชัดเจนเหมาะสม ในส่วนตำแหน่งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนี้ไปได้วางหลักเกณฑ์ไว้ คือ จะบรรจุลูกจ้างสายวิชาชีพและอื่นๆที่จำเป็น เป็นข้าราชการร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25 จะบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และต่อไปหากมีตำแหน่งข้าราชการว่างก็จะพิจารณาจากพนักงานกระทรวงสาธารณสุขก่อน นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขได้ กันตำแหน่งว่างข้าราชการไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรับแพทย์เชี่ยวชาญที่ต้องการกลับเข้ารับราชการตามความต้องการของเขตบริการสุขภาพ


   ******************************* 26 พฤษภาคม 2556


 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ

  [26/พ.ค/2556]