โรงพยาบาลสระบุรีจัดบรรยายพิเศษเรื่อง วิธีการผ่าคลอดแบบ B-Lynch

 • B-Lynch Sutures Ob-Gyu and Innovative Topical Skin Adhesive


  โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ.นพ.วิรัช  วุฒิภูมิ หัวหน้าหน่วยมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์


  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผ.ศ.นพ.อดิเทพ  เชาว์วิศิษฐ์


  ภาควิชาสูติศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


  ณ ห้องประชุมพลอากาศเอกเกษตร คุณหญิงวันทนา โรจนนิล


  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2555


 • แหล่งข่าวโดย.... ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสระบุรี

  [21/มี.ค/2555]