รพ.มหาราชนครราชสีมา จัดให้ความรู้เรื่อง“การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ที่มีปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสุขภาพจิต” (BPSD)

  • จากสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น คาดว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 15.3 ในพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2554 ประเทศไทยพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยและมีปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นภาระลูกหลานในการดูแลอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม จะมีปัญหาด้านความจำ ปัญหาทางด้านพฤติกรรม ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ที่มีปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสุขภาพจิต” ให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาดังกล่าว วิทยากรให้เกียรติบรรยายครั้งนี้คือ แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมและให้การต้อนรับวิทยากรร่วมกับแพทย์หญิงนชพร อิทธิวิศวกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช มีผู้เข้ารับฟังจำนวนมากกว่า 150 คน


  • แหล่งข่าวโดย.... งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี

    [29/ส.ค/2554]