โรงพยาบาลอุดรธานี ยุคใหม่เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

 •  


  โรงพยาบาลอุดรธานี ยุคใหม่เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

       เช้าวันนี้ (22 ก.ย. 53) ที่ตึกอำนวยการ 7 ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี ทันตแพทย์หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอุดรธานี ได้ทำการเปิดตัวคณะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้อนรับประจำโรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 4 คน และจะรับเข้ามาใหม่อีกจำนวน 6 คนรวมเป็น 10 คนเพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล

             ทันตแพทย์หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลอุดรธานี ยุคใหม่เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ภาพลักษณ์ที่แท้จริงของโรงพยาบาลเกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของประชาชน ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยการให้ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์เพียงพอแก่ประชาชน เช่น การให้บริการที่ดี ความน่าศรัทธา น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนนิยมและประทับใจ เป็นงานที่ต้องใช้เวลาพอสมควร เมื่อภาพลักษณ์ตราตรึงในจิตใจของประชาชนแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความนิยมชมชอบ และความเชื่อถือศรัทธาจะตามมาในที่สุด บอกกล่าว ชี้แจง เผยแพร่ให้ทราบ (toinform and to educate) คือ ให้ประชาชนได้ทราบนโยบายของโรงพยาบาล วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและผลงาน กิจกรรมของโรงพยาบาล เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจให้เป็นที่รู้จัก เกิดความรู้สึกที่ดี มีความเลื่อมใสศรัทธาและให้ความร่วมมือต่อโรงพยาบาล ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก การป้องกันไว้ก่อน ย่อมมีผลดีกว่าที่จะต้องมาทำการแก้ไขภายหลัง หรือที่เรียกกันว่า กันไว้ดีกว่าแก้....แย่แล้วจะแก้ไขไม่ทัน  

             ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลก็เช่นกัน   ถ้าบุคลากรทุกคนได้ให้การต้อนรับและให้บริการแก่ประชาชนดี โดยไม่เลือกปฏิบัติ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการที่ออกมาจากใจ พูดจาด้วยน้ำเสียงที่มีอัธยาศัยไมตรีดี ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ จะเป็นการสั่งสมและเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง แน่นหนา ทำกันมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งเปรียบเสมือน กระจกเงาสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี และถ้าความเห็นของคนส่วนมากเป็นอย่างไร ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลก็เป็นเช่นนั้น หากหน่วยงานใดมีภาพลักษณ์เสื่อมเสีย ย่อมขาดความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน ภาพลักษณ์เกิดขึ้นเองจากผลของการที่ประชาชนมีประสบการณ์ หรือได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาล จากการปรุงแต่งขึ้นโดยโรงพยาบาลเป็นผู้กำหนดว่าต้องการให้โรงพยาบาลมีภาพลักษณ์อย่างไร ก็ดำเนินงานและสื่อสารให้เกิดภาพลักษณ์อย่างนั้น ทันตแพทย์หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวในตอนท้ายว่าหากโรงพยาบาลมีภาพลักษณ์ที่ดี จะบังเกิดผลดีอย่างน้อย 6 ประการ ได้แก่ 1) การที่ประชาชนยอมรับ 2) เชื่อถือในการบริการ 3) คนมีความรู้ความสามารถอยากเป็นสมาชิก อยากสมัครเข้าทำงาน 4) บุคลากรภายในโรงพยาบาลเองมีความภาคภูมิใจ มีกำลังใจทำงาน 5) ผู้พิจารณางบประมาณอยากสนับสนุน และ 6) ชุมชนศรัทธาร่วมมือ

   

   

 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ

  [22/ก.ย/2553]