สำนักงานสัสดีจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการทหารไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร และเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง

 • ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านชุมชน วัฒนธรรม รวมทั้งสภาวะสุขภาของคนไทย การทำงานอย่างเร่งรีบ กลุ่มที่มีเวลาจำกัด และมีเวลาในการทำงานแน่นอน อย่างข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการทหาร ซึ่งถือว่าเป็นคนหนุ่ม ขาดการดูแลเอาใจใส่ ต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว
  ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ข้าราชการทหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า พฤติกรรมเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพของบุคคล
  ซึ่งสำนักงานสัสดีจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนำโดยพันเอกวีธรา ทองดี สัสดีจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและหน่วยงาน จึงได้จัดทำโครงการทหารไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ประจำปี 2552
  เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณค่าขององค์กร เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ลดอัตราการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพร่วมกัน
  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้ และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี จากคุณกำไลทิพย์ ระน้อย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย


 • แหล่งข่าวโดย.... สสจ.กำแพงเพชร

  [28/พ.ค/2552]