สสจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

  • สสจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก
    พิธีเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจรรม ให้เจ้าหน้าที่และอสม.เดินแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ถึงโรคไข้เลือดออก และมีการขับรถจักรยานยนตร์ รถประชาสัมพันธ์ออกรณรงค์ทั่วเมืองสุราษฎร์ธานี

  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ

    [6/พ.ค/2552]