สสจ.กพ.เน้นพัฒนาบุคลากร จัดอบรมโปรแกรม HRD หวังผลงานออกมามีประสิทธิภาพ

  • นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาคนนั้นเป็นหัวใจขององค์กรนับเป็นวงจรการทำงานที่มีระบบ เพื่อให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้องมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในทุก ๆขั้นตอนต้องเป็นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นที่ต้องการขององค์กรในทุกยุคทุกสมัย ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันก็มีความสะดวกและมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น หากบุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและมีการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้การดำเนินงานออกมามีประสิทธิภาพ
    จากสถานการณ์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านมา ยังไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบขาดการเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาที่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจการวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้ ทางกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรขึ้น ให้สอดคล้องตามนโยบายของการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาสมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือน เพื่อยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กร รวมถึงการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้วย


  • แหล่งข่าวโดย.... สสจ.กพ.

    [13/ม.ค/2552]