อย.จัดอบรมผู้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ลดใช้สารกันเสียตามจีเอ็มพี
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ภก.มานิตย์ อรุณากูร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "การผลิตก๋วยเตี๋ยวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน" ว่า จากกรณีที่ตรวจพบสารกันเสียในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเกินมาตรฐาน เนื่องจากผู้ผลิตบางรายขาดความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้วัตถุเจือปนอาหารสำหรับผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่ง อย.เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเรื่อง การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ให้ผู้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคใต้ 14 จังหวัด จำนวนกว่า 50 คน เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice : GMP) และมีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต สภาพปัญหาการผลิต ตลอดจนความรู้เรื่องการใช้วัตถุเจือปนในเส้นก๋วยเตี๋ยว และการแสดงฉลาก นอกจากนี้ ยังมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) มาร่วมให้ข้อมูลด้านเงินทุนแก่ผู้ที่สนใจด้วย

    ภก.มานิตย์กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาว อย.จะจัดอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง คือที่ กทม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 และที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 สำหรับภาคใต้ ส่วนอีก 2 รุ่นนั้นจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลำดับ เพื่อพัฒนาผู้ผลิตก๋วยเตี๋ยวทุกภาคของประเทศให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม และสุขลักษณะที่ดีในการผลิต รวมถึงข้อกฎหมายที่ควรทราบ ซึ่งจะได้ไปใช้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นไปตามกฎหมายและในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และสุขลักษณะที่ดีในการผลิต สามารถนำหลักเกณฑ์จีเอ็มพีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้วัตถุเจือปนอาหารในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างปลอดภัย ลดปริมาณการใช้สารกันเสียเกินมาตรฐาน อีกทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จีเอ็มพีก่อนที่จะบังคับใช้เป็นกฎหมาย
  • แหล่งข่าวโดย.... เว็บไซต์มติชน

    [20/ก.ค/2551]