รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการได้ยินและการสื่อความหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการได้ยินและการสื่อความหมาย จังหวัดอุบลราชธานีปี 2556”  เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556  เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โดยมี นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการได้ยินและการสื่อความหมายในจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รวมจำนวนกว่า 200 คน 

ข่าว : วิชิราภรณ์ / ภาพ : เสถียรพงษ์

บรรณาธิการ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sunpasit.go.th


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
[สิงหาคม พุธ 7,พ.ศ 2556 16:18:17] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |