ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผลักดันอาหารแปรรูปอาหารพื้นเมืองของฝากทั่วไทยให้ได้มาตรฐาน Primary GMP พร้อมก้าวสู่มาตรฐานอาเซียน                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 6 เปิดงาน มหกรรมอาหารแปรรูปภาคพื้นบูรพา ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556ที่ผ่านมา นพ.ดร.ธวัชชัย  กมลธรรม ผู้ตรวจราชการฯ เครือข่ายบริการที่ 6    เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมอาหารแปรรูปภาคพื้นบูรพา ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย   ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะพัฒนายกระดับสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะที่พร้อมจําหน่ายให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   โดยอาหารในกลุ่มดังกล่าวทุก รายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย หรือ Primary GMP โดยสถานที่ตั้งและอาคารผลิตต้องสะอาดไม่สะสมสิ่งปฏิกูลไม่มีน้ำขัง แฉะสกปรกสามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่บริเวณผลิตหรือสัมผัสอาหารเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิตต้องง่ายแก่การทําความสะอาด ไม่เป็นสนิมการควบคุมกระบวนการผลิตวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจุ มีการคัดเลือกควบคุมเก็บรักษาอย่างเหมาะสมการสุขาภิบาลเช่นน้ำที่ใช้ในสถานที่ผลิต เป็นน้ำสะอาดมีวีธีกําจัดขยะที่เหมาะสมเป็นต้นการบํารุงรักษาและทําความสะอาดมีวีธีการดูแลทําความ สะอาดและบํารุงรักษาอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตอย่างเหมาะสมบุคลากรและ สุขลักษณะผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่น่ารังเกียจหรือเป็น พาหะของโรค สวมเสื้อผ้าสะอาดมีการสวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผมเป็นต้นผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานดังกล่าวสามารถขอรับเลขสารบบอาหารบนฉลากซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ  กล่าว เพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานที่ผลิตอาหารพัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดและสร้างขวัญและกําลังใจในการประกอบการ จึงได้จัดพิธีมอบโล่แก่สถานประกอบการอาหารแปรรูปอาหาร พื้นเมืองของฝากที่ได้มาตรฐาน GMP  จำนวน 45 ราย  และมาตรฐาน Primary GMP  จำนวน 77 ราย  โดยสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับโล่  เช่นกลุ่มผู้ผลิต ทุเรียนทอด , ทุเรียนกวน , ชมพู่หยี , ข้าวหลาม  เป็นต้น

                             ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจําหน่ายทุกรายที่ผ่านมาตรฐาน   ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไปและสร้าง คุณค่าผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.จันทบุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 5,พ.ศ 2556 13:20:38] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |